Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Dokumenty do pobrania

Ponad 16 tys. wypadków w pracy miało miejsce w pierwszym kwartale 2017 roku. Nie każdy pracownik zdaje sobie sprawę o prawach do odszkodowania jakie mu przysługują. Każdy wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić pracodawcy. Taki obowiązek jest również nałożony na świadków zdarzenia. Po otrzymaniu zgłoszenia, pracodawca powinien rozpocząć procedurę dochodzenia przyczyn zdarzenia. Poszkodowany może liczyć na wypłatę odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w dalszej kolejności – bezpośrednio od swojego pracodawcy. W obu przypadkach będzie musiał dysponować odpowiednimi dokumentami. Jednym z nich jest protokół powypadkowy.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Jak prawidłowo wypełnić protokół?

Wzór tego pisma jest ściśle określony przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy. Co za tym idzie, każdy dokument tego typu będzie wyglądał bardzo podobnie. Pierwsza strona to podstawowe informacje na temat przedsiębiorcy, poszkodowanego oraz przebiegu zdarzenia. Oprócz tego, muszą się tam znaleźć imiona i nazwiska członków zespołu powypadkowego oraz osoby zgłaszającej wypadek. Na następnej stronie znajdziesz pola do wpisania przyczyn zdarzenia. Jeżeli doszło do niego na skutek zaniedbania ze strony pracodawcy lub pracownika, ten fakt również należy odnotować. Dalej trzeba opisać urazy jakich doznał poszkodowany. W tym przypadku warto posiłkować się dokumentacją medyczną. Na trzeciej stronie protokołu zdarzenie trzeba przypisać, bądź też nie – do wypadku przy pracy. Ta decyzja będzie miała wpływ na możliwość dochodzenia odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście należy ją również stosownie uzasadnić. Poniżej określa się rodzaj wypadku i wypisuje ogólne wnioski oraz zalecenia profilaktyczne.

Protokół powypadkowy powinien zostać sporządzony w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia. Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek przeszkody, które to uniemożliwiły – należy je wpisać na ostatniej stronie protokołu. W przypadku, gdy poszkodowany nie jest w stanie przeczytać dokumentu, należy przedstawić go osobie uprawnionej. Zarówno ta osoba, jak i sam poszkodowany mają prawo by wnieść swoje uwagi, co do zawartych ustaleń. Zastrzeżenia te należy załączyć do protokołu.

Procedura po wypadku. Jak ustala się jego okoliczności?

Tuż po zgłoszeniu zdarzenia i zapewnieniu bezpieczeństwa osobom poszkodowanym, obowiązkiem pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego. Ten powinien w pierwszej kolejności dokonać oględzin miejsca zdarzenia i prawidłowo go zabezpieczyć. Bardzo ważne jest, aby ograniczyć dostęp do zabezpieczonego obszaru, wszelkim osobom niepowołanym. Następnie zespół zbiera informacje od świadków zdarzenia oraz poszkodowanego. Oczywiście jeśli stan jego zdrowia na to pozwala. Dodatkowo przydatne będzie wykonanie zdjęć z miejsca wypadku. W ciągu 14 dni od chwili zdarzenia, powinien zostać sporządzony protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Należy przedstawić go poszkodowanemu lub osobie do tego uprawnionej. Kolejnym krokiem będzie przedłożenie pisma na ręce pracodawcy. To on decyduje czy zatwierdzić taki protokół, czy też zwrócić do ponownej analizy zespołowi powypadkowemu. Musi podjąć taką decyzję w ciągu 5 dni od chwili sporządzenia protokołu.

Odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Podstawową formą rekompensaty za poniesione urazy i wszelkie koszty z tym związane, są świadczenia wypłacane przez ZUS. Do tej instytucji w pierwszej kolejności powinien zwrócić się poszkodowany. Należy mu się przede wszystkim jednorazowe odszkodowanie. Będzie musiał w tym celu przedłożyć w urzędzie odpowiedni wniosek, protokół powypadkowy oraz specjalne zaświadczenie o stanie zdrowia. Inaczej wygląda procedura w przypadku śmierci poszkodowanego. Osoba, która jest uprawniona do otrzymania świadczeń, musi przygotować nieco szerszą dokumentację. Przede wszystkim konieczny będzie akt zgonu poszkodowanego i pismo potwierdzające stopień pokrewieństwa (lub akt małżeństwa, jeżeli o świadczenia ubiega się małżonek). Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy udać się po zakończonym okresie leczenia. Jeżeli sprawa dotyczy odszkodowania po osobie zmarłej, wniosek może zostać złożony w każdym czasie.

Świadczenia z polisy OC pracodawcy

Poszkodowany może w dalszej kolejności wnosić o wypłatę odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy. Tu należy podkreślić, że będzie to możliwe tylko wtedy, gdy świadczenia wypłacone przez ZUS, nie będą w stanie zrekompensować wszystkich wydatków. Coraz częściej pracodawcy wybierają zakup polisy OC. Dzięki temu to ubezpieczyciel pokryje wszystkie roszczenia poszkodowanego. Będzie to szczególnie ważne w małych przedsiębiorstwach, z uwagi na wysokość odszkodowań. Te mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, co wiązałoby się ze sporym obciążeniem finansowym dla małych firm.

Dochodzenie rekompensaty pieniężnej w tym przypadku, oparte jest o zapisy w kodeksie cywilnym. Po stronie osoby poszkodowanej będzie leżał obowiązek udowodnienia, że wypadek spowodowany był zaniedbaniem pracodawcy. W niektórych przypadkach pracodawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Wtedy osoba, która uległa wypadkowi nie musi wykazywać winy po jego stronie. Dotyczy to bardzo wąskiej grupy przedsiębiorstw, które funkcjonują w oparciu o siły przyrody np. kopalnie, zakłady energetyczne czy huty.

Jakie świadczenie będzie najważniejsze? Przede wszystkim trzeba wspomnieć o zadośćuczynieniu. Jest to specjalny rodzaj rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych. Poszkodowani, którzy znacznie ucierpieli w wypadku przy pracy, mogą liczyć na kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych zadośćuczynienia. Aby móc skutecznie wyegzekwować ten rodzaj rekompensaty od ubezpieczyciela lub pracodawcy, należy przedstawić opinię psychologiczną. To ona w większym stopniu potwierdzi z jakim bólem i cierpieniem zmagała się osoba poszkodowana w wypadku.

Czy pracodawca może odmówić sporządzenia protokołu?

Na wstępie należy wyjaśnić jakie obowiązki ciążą na pracodawcy. Przede wszystkim zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy, jest on zobowiązany zapewnić niezbędną pomoc osobom poszkodowanym. Następnie musi uruchomić procedurę wyjaśniającą przebieg oraz przyczyny zdarzenia. W przypadku zaniechania tych czynności, pracownik może zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli organ ten uzna, że doszło do naruszenia przepisów przez pracodawcę, może nałożyć na niego grzywnę lub skierować sprawę na drogę sądową.

Niestety, bardzo często poszkodowani w wypadkach przy pracy spotykają się z odmową wypłaty jakichkolwiek pieniędzy. Może być to uwarunkowane sytuacją finansową przedsiębiorstwa lub niedostatecznym wykazaniem winy ze strony pracodawcy. Z tego powodu pokrzywdzeni decydują się na pomoc kancelarii odszkodowawczych. Wsparcie prawnika jest niekiedy jedynym wyjściem z sytuacji. Oprócz tego kwoty odszkodowań pozyskane z pomocą kancelarii są zazwyczaj dużo wyższe.

Na co zwrócić uwagę wypełniając protokół?

  1. Wpisz dane osób z zespołu powypadkowego, czyli imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję
  2. Dokładnie opisz przebieg oraz przyczyny zdarzenia
  3. Zaznacz, czy zdarzenie można zaliczyć do wypadku przy pracy
  4. Poinformuj osobę poszkodowaną o możliwości wniesienia uwag do protokołu

Kolejne kroki sporządzania protokołu

Zapoznaj

się z dokumentacją

Sporządź

protokół

Przedstaw

protokół poszkodowanemu

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 3.89

Artykuły na blogu