/

Małgorzata Wodyńska
Karta wypadku przy pracy Kto może sporządzić tego typu dokument?

Karta wypadku przy pracy Kto może sporządzić tego typu dokument?

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

07.03.2018

Do wypadków przy pracy dochodzi coraz częściej. Po nim w zakładzie pracy uruchamiane są odpowiednie procedury. Dzięki nim możliwe jest ustalenie przyczyn wypadku, a także sprawcy. Sporządzane są także dokumenty, w tym karta wypadku przy pracy. Czym właściwie jest i kiedy ma zastosowanie?

Pojęcie wypadku w pracy

O wypadku podczas pracy mówimy, kiedy:

 • Nastąpiło nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną.
 • Zdarzenie spowodowało uraz lub śmierć pracownika podczas wykonywania czynności służbowych.
 • Do wypadku doszło podczas czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia.
 • Do wypadku doszło w drodze do lub z pracy.

Gdy dojdzie do wypadku, pracodawca musi sporządzić kartę wypadku. Jest ona sporządzana w przypadku pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej, np.: umowy zlecenia. Dokument ten odpowiada protokołowi powypadkowemu w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowę o pracę.

Jakie czynności podejmuje pracodawca?

Po wypadku w pracy pracodawca zobowiązany jest do podjęcia pewnych kroków. Jest to szczególnie ważne, gdy dojdzie do poważnych urazów, a nawet śmierci poszkodowanego. Należą do nich ustalenie i kwalifikacji zdarzenia oraz do sporządzenie karty wypadku.

Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób, aby umożliwić:

 • odtworzenie okoliczności zdarzenia,
 • oględziny miejsca zdarzenia,
 • ocenę stanu technicznego maszyn i innych urządzeń,
 • ocenę warunków pracy,
 • ustalenie innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
 • zebranie informacji od świadków zdarzenia,
 • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku.

Pracodawca może stwierdzić, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy. Wymaga to jednak właściwego uzasadnienia oraz wskazania dowodów.

Pracodawca jest zobowiązany do pouczenia poszkodowanego lub uprawnionego do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy o możliwości zgłoszenia swoich uwag do ustaleń zawartych w karcie wypadku.

Jaki jest termin sporządzenia karty wypadku przy pracy?

Kartę wypadku pracodawca zobowiązany jest sporządzić w trzech egzemplarzach w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jeden egzemplarz otrzymuje poszkodowany pracownik. W przypadku śmierci poszkodowanego dokument otrzymuje jego rodzina lub bliscy. Drugi egzemplarz pozostaje w zakładzie pracy. Trzeci zostaje przekazany do ZUS-u, jeżeli nieszczęśliwe zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Jakie czynności podejmuje poszkodowany pracownik?

Do karty wypadku muszą zostać dołączone wyjaśnienia poszkodowanego i informacje na temat świadków wypadku. Powinny także pojawić się inne dowody mające znaczenie dla sprawy.

Jaki jest okres przechowywania karty wypadku przez pracodawcę?

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy oraz przechowywać kartę wypadkową przez okres 10 lat.

Karta jest niezwykle ważnym dokumentem. Dzięki niemu pracownik lub jego rodzina mogą ubiegać się o odszkodowanie. Obecnie można je uzyskać z dwóch źródeł. Podstawowym świadczeniem jest jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Jeżeli jego kwota wystarcza na wydatki, odszkodowanie można uzyskać od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W redakcji Helpfind zajmuje się głównie tematyką związaną z roszczeniami majątkowymi oraz osobowymi z OC sprawcy wypadku, w tym także utratą wartości handlowej pojazdu oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby. Jej specjalizacją są także odszkodowania za wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz inne wypadki losowe.

Poznajmy się