/

Regulamin
Regulamin

Regulamin

§ I. Definicje

W regulaminie zastosowano pojęcia o następujących znaczeniach:

 1. Usługodawca - Helpfind Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405, NIP: 6222763569, Regon 301735830.
 2. Administrator - podmiot zarządzający serwisem, będący również właścicielem domeny helpfind.pl.
 3. Serwis - portal internetowy znajdujący się pod adresem: helpfind.pl.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo organizacyjna jednostka nie mająca osobowości prawnej, ale ma przyznaną zdolność prawną (na podstawie ustawy), korzystająca z usług bądź zasobów udostępnionych w serwisie lub za pośrednictwem Call Center.
 5. Call Center - telefoniczny serwis, który prowadzi usługodawca.
 6. Konsultant Call Center - pracownik usługodawcy, który obsługuje Call Center.
 7. Usługi - umożliwienie Użytkownikowi otrzymania bezpłatnej usługi porównania ofert przedstawionych w Serwisie.
 8. Polityka prywatności - integralna część niniejszego Regulaminu, która określa przede wszystkim zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania oraz ochrony danych osobowych Użytkownika.

§ II. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin sporządzono w oparciu o aktualne przepisy prawa polskiego, a przedmiotem regulacji są warunki działalności portalu internetowego helpfind.pl, który znajduje się pod adresem: helpfind.pl.
 2. W regulaminie określono zarówno prawa i obowiązki Użytkowników, jak i Usługodawcy. Ponadto regulamin określa także zasady, rodzaj i zakres usług, które są świadczone za pomocą Serwisu oraz Call Center.
 3. Użytkownik powinien przed rozpoczęciem korzystania z Usług zapoznać się z Regulaminem, a korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania, w wyniku czego zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 4. Do celów skorzystania z danej Usługi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - na zasadach oraz w zakresie, które są określone w Polityce Prywatności.
 5. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne akty prawne.

§ III. Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz jej rozwiązanie

 1. Regulamin, a także Polityka Prywatności stanowi część zawieranej przez Helpfind Sp. z o.o. z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Początek korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie, które są dostępne pod adresem helpfind.pl musi zostać poprzedzony akceptacją Regulaminu, w tym jej integralnej części Polityki Prywatności, co jest związane z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i nie zachodzi tu konieczność sporządzania umowy odrębnej.
 3. Czas trwania umowy jest identyczny, jak czas korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.
 4. W momencie opuszczenia przez Użytkownika Serwisu albo zakończenia jego rozmowy z Konsultantem Call Center umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest rozwiązywana w sposób automatyczny.
 5. Użytkownik w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo od niej odstąpić nie podając przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa Użytkownik koniecznie musi poinformować o tym Usługodawcę.

§ IV. Komunikacja Usługodawcy z Użytkownikiem

 1. Komunikacja pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dot. świadczonych usług ma miejsce poprzez ulokowanie na serwisie helpfind.pl komunikatów skierowanych do Użytkowników, telefonicznie - dot. Użytkowników, którzy korzystają z Usług za pośrednictwem Call Center, e-mailowo - przy zastosowaniu podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 2. Użytkownik ma możliwość kontaktu za pomocą poczty tradycyjnej (pismo należy kierować na adres korespondencyjny Helpfind Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski) poprzez dedykowane formularze kontaktowe lub dzwoniąc na numer infolinii 616 350 050, czy wyrażając chęć kontaktu - zaznaczając w Serwisie prośbę o kontakt ze strony Call Center.
 3. Usługodawca może odpowiadać Użytkownikowi adekwatnie do okoliczności, tzn. telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

§ V. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu są świadczone 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast w przypadku Call Center w dniach oraz w godzinach pracy Usługodawcy.
 2. Za korzystanie z Serwisu Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów. Działanie Serwisu oraz Call Center mogą zostać zakłócone przez przerwy spowodowane kwestiami technicznymi m.in. związanymi z koniecznością naprawy lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca nie daje gwarancji, że Serwis będzie funkcjonował w sposób prawidłowy, jeśli sprzęt i oprogramowanie Użytkownika nie będzie spełniać wymogów technicznych, które zostały określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Przerwanie świadczenia usługi może wynikać z niewystarczającej jakości połączenia, uszkodzeń sprzętu telekomunikacyjnego czy komputerowego, systemów zasilania czy przerw w dostawie energii elektrycznej.
 5. W przypadku stwierdzenia, że korzystanie z Serwisu przebiega w sposób nieprawidłowy Usługodawca ma prawo zablokować do niego dostęp.
 6. Usługodawca nie odpowiada za czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu na okres, który jest niezbędny do usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń.
 7. Niedozwolone są działania, które mogą powodować destabilizowanie albo utrudnianie funkcjonowania Serwisu. Helpfind Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich czynności w razie podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań. W myśl aktualnych przepisów prawa taka próba destabilizacji Serwisu stanowi czyn zabroniony. Administrator jest wówczas uprawniony do zastosowania odpowiednich czynności.
 8. Użytkownikowi zabrania się dostarczania treści, które mają charakter bezprawny, obraźliwy do Serwisu lub Call Center. Ponadto jest on zobowiązany do powstrzymywania się od działań, które mogą spowodować naruszenie prywatności innych Użytkowników, utrudniać działanie Serwisu oraz działać na szkodę innych Użytkowników oraz Administratora.
 9. Użytkownik powinien przestrzegać zasady współżycia społecznego, a także obowiązujących w społeczeństwie norm moralnych oraz etycznych.
 10. Użytkownik na początku korzystania z Usług, które są dostępne za pomocą Serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - w oparciu o Politykę Prywatności.

§ VI. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca oznajmia, że Serwis posiada dokumenty, które są chronione prawem autorskim, znaki towarowe a także inne niematerialne dobra mające status przedmiotu ochrony praw własności intelektualnej. Przedmiotem ochrony prawno-autorskiej jest również przyjęty w Serwisie układ oraz wybór zaprezentowanych w nim treści.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik jest zobligowany do przestrzegania przepisów dot. praw autorskich, praw dot. rejestracji przemysłowych wzorów, praw ochronnych do znaków towarowych, użytkowych wzorów i praw z patentów.
 3. Do Administratora należą prawa autorskie do zasobów, które zostały opublikowane w Serwisie.
 4. Użytkownik jest zobligowany do powstrzymania się od wykorzystywania treści dostępnych w Serwisie poza zakres użytku osobistego.
 5. Korzystanie z treści poza ramy dozwolonego użytku wymaga zgody udzielonej przez Administratora.

§ VII. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu jest uwarunkowane dysponowaniem przez Użytkownika odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowaniem, który spełnia co najmniej następujące wymogi: przeglądarka Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Firefox wersja 37.0 lub nowsza, Chrome wersja 42.0 lub nowsza, włączona obsługa JavaScript oraz Cookies, w sytuacji korzystania z usług Call Center konieczne jest posiadanie systemu teleinformatycznego, który daje możliwość prowadzenia telefonicznych rozmów z funkcją tonowego wybierania numerów.
 2. Dane, które są przesyłane za pomocą znajdujących się w Serwisie formularzy elektronicznych są chronione poprzez użycie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 3. Do systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik wprowadzane są pliki Cookies.

§ VIII. Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Użytkownika w Serwisie dane, które nie są zgodne ze stanem faktycznym, są niepełne lub nieprawidłowe.
 2. Usługodawca nie odpowiada za wypełniony przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy formularzy kontaktowych. Nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik umieści w formularzach Serwisu dane osób trzecich bez ich wiedzy oraz bez uzyskania ich zgody.
 3. Zabrania się Użytkownikowi dostarczania treści, które mają charakter bezprawny, nieprawdziwy, obraźliwy oraz mający na celu wprowadzenie w błąd innych Użytkowników.
 4. Zakazane są również treści, które zawierają wirusy bądź inne treści mogące spowodować uszkodzenia lub zakłócenia komputerowych systemów.
 5. Usługodawca ma prawo uniemożliwić do takich danych dostęp oraz nie ponosi odpowiedzialności za powstałą w ten sposób szkodę.
 6. W sytuacji otrzymania informacji o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadamia Użytkownika o planowanym ograniczeniu dostępu do danych.
 7. W sytuacji, gdy Usługodawca poniesie szkodę na skutek dostarczenia w/w treści oraz danych przez Użytkownika, będzie on miał prawo do dochodzenia rekompensaty na zasadach ogólnych.

§ IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dot. korzystania z Call Center oraz Serwisu można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub telefonicznie na numer 616 350 050.
 2. Reklamacja powinna zawierać takie elementy jak: dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji) i przedstawienie powodów reklamacji.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku, gdy termin ten nie może zostać dotrzymany, Usługodawca zawiadamia o powodach opóźnienia oraz prawdopodobnym terminie odpowiedzi na reklamację.
 5. Odpowiedź jest dostarczana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub adres korespondencyjny.

§ X. Postanowienia końcowe

 1. Właściwym prawem dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a sądem do rozpatrywania ewentualnych sporów sąd właściwości ogólnej.
 2. Komunikacja odbywa się w języku polskim.

§ XI. Wejście w życie Regulaminu

 1. Regulamin wszedł w życie z dniem 12.02.2020 r.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od momentu podania informacji (poprzez wiadomość e-mail) Użytkownikom o zamiarze ich wprowadzenia.
 4. Wdrożone zmiany nie mogą w żaden sposób naruszać praw, jakie Użytkownik nabył na podstawie wcześniejszej wersji Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają zapisy zawarte w polityce prywatności serwisu.