/

Zdrowie
Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty. Jak napisać pismo?

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty. Jak napisać pismo?

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

06.09.2019

Gdy osoba poszkodowana nie zgadza się z decyzją o przyznaniu renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może złożyć odpowiednie pismo, w którym odwoła się od decyzji ZUS. Z takim odwołaniem należy wystąpić w ciągu miesiąca od dnia doręczenia odpisu decyzji. Jeśli decyzja ZUS nie została wydana w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia odpowiedniego wniosku o świadczenie lub o ponowne ustalenie jego wysokości, wniesienie odwołania możliwe jest w każdym momencie po upływie tych dwóch miesięcy.

Jak wypełnić wniosek o odwołanie decyzji?

Pismo z odwołaniem można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do oddziału ZUS, który wydał decyzję w sprawie świadczenia renty. Można udać się także osobiście do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zgłosić to- zostanie wtedy sporządzony protokół sprawy. W odwołaniu koniecznie trzeba podać numer decyzji i uzasadnić, dlaczego nie zgadzamy się z orzeczeniem i złożyć pod odwołaniem podpis.

Jeśli ZUS stwierdzi, że faktycznie odwołanie jest słuszne, to decyzja zostanie zmieniona i renta będzie przyznana. Na orzeczenie decyzji jest 30 dni od daty otrzymania odwołania od klienta. Jeżeli zostanie stwierdzone, że odwołanie nie ma podstaw, sprawa zostanie skierowana do sądu w terminie 30 dni od otrzymania odwołania.

W sprawie odwołania należy napisać pismo, które trzeba dostarczyć do Sądu Okręgowego- sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Sądem właściwym jest sąd wybrany ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego. Musi to nastąpić w ciągu miesiąca od dnia doręczenia pisma o decyzji.

Decyzja Sądu, a decyzja ZUS

Sąd ma obowiązek powiadomienia obydwu stron o terminach rozpraw, czy o wydanych postanowieniach, które zostaną podjęte na skutek złożenia pisma z odwołaniem. Sąd wydaje później wyrok i powiadamia o czynnościach, jakie podejmie w związku z odwołaniem. Wyrok może zostać również uzasadniony na wniosek ZUS-u lub samego zainteresowanego.

W przypadku, gdy wyrok sądu nie zostanie wydany po myśli poszkodowanego, ma on możliwość złożenia apelacji. Rozpatrzy ją wtedy Sąd II instancji, od wydanego przez Sąd II instancji prawomocnego wyroku w momencie odrzucenia pozwu lub umorzenia kończącego się postępowania. Ostatnią możliwością jest skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Jeśli osoba ubezpieczona ma możliwość złożenia sprzeciwu od decyzji, jaką wydał lekarz orzecznik, powinna z niej skorzystać. Będzie to jednak skutkować odrzuceniem odwołania przez Sąd. Z decyzją tą zgodził się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 marca 2006 r. (II UZP 17/05).

W przypadku wniesienia apelacji termin ten biegnie od dnia, w którym upłynęła data od żądania uzasadnienia. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie odwołanie się od wyroku sądu I instancji. Apelację należy wnieść w terminie nie późniejszym niż 3 tygodnie od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

odwołanie od decyzji zusźródło: materiały własne redakcji

Pamiętaj o przestrzeganiu terminów

Gdy ubezpieczony nie zakwestionował wcześniejszej decyzji lekarskiej, lecz zrobił to dopiero po otrzymaniu pisma odmownego, podważył decyzję o swoim stanie zdrowia wydaną przez lekarzy orzeczników. W takim przypadku Sąd będzie zmuszony odrzucić jego odwołanie. Sprawy te nie dotyczą wyłącznie rent rodzinnych, lecz również innych świadczeń, które przysługują z tytułu niezdolności do pracy: wypadek przy pracy lub choroba zawodowa. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest jednym z najczęściej wypłacanych świadczeń przez ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmienić swoją decyzję również po przekazaniu odwołania do Sądu, aż do czasu wydania wyroku w rozpatrywanej sprawie emerytury lub renty. Jeśli nowa decyzja organu rentowego uwzględni żądanie takiej osoby w całości lub częściowo, to postępowanie sądowe również zostanie anulowane całkowicie lub częściowo.

Osoba ubezpieczona musi pamiętać, że obowiązują ją ściśle określone terminy, których musi przestrzegać. W odwołaniu, które chce się sporządzić, na piśmie powinno się znaleźć uzasadnienie zarzutu oraz wskazanie, jaka dokładnie decyzja zostaje zaskarżona. Trzeba również pamiętać o złożeniu podpisu.

Podstawa wymiaru składek, które później przekładają się na wysokość emerytury i renty mogą się różnić i zależą tak naprawdę od obowiązującego w danym roku wynagrodzenia minimalnego. Podstawą prawną w przypadku tych przepisów jest Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn.zm.) oraz Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn.zm.)

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder