/

Zdrowie
Renta po wypadku – komu może przysługiwać?

Renta po wypadku – komu może przysługiwać?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

21.07.2022

Renta po wypadku może przysługiwać w różnych sytuacjach. Istnieje kilka możliwości, a każdą z nich opisujemy w poniższym artykule. Dodatkowo pokazujemy też, w jaki sposób można taką rentę powypadkową uzyskać.

Kiedy poszkodowanemu po wypadku przysługuje renta?

W wyniku wypadku może dojść do całkowitej lub częściowej utraty zdolności zarobkowych. Może to być podstawą do przyznania renty wyrównawczej. Renta z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość może być przyznana, gdy wykazane zostanie, że istnieje związek pomiędzy wypadkiem a utratą szans i ograniczeniem na przyszłość możliwości zarobkowych w stosunku do Twojej sytuacji przed doznaniem szkody, ale kiedy zachowujesz zdolność do pracy.

Każda z przesłanek przyznania renty wymaga odpowiedniego udowodnienia. Powyższe świadczenia rentowe dotyczą bezpośrednio osób poszkodowanych, ale nie można również zapominać o tzw. rencie alimentacyjnej, którą opisujemy w dedykowanym akapicie. Przysługuje ona osobom, które były na utrzymaniu zmarłego w wypadku.

Podstawą prawną dla renty powypadkowej jest Art. 444. z Kodeksu cywilnego, który stanowi, że renta może przysługiwać poszkodowanemu po wypadku, jeśli ten utracił częściowo lub całkowicie możliwość podejmowania się pracy zarobkowej lub też zwiększyły się jego potrzeby czy też zmniejszyły się jego widoki na przyszłość.

Renta po wypadku – jak ją uzyskać?

Renta po wypadku z polisy OC sprawcy ma Ci zapewnić wyrównanie strat powstałych w następstwie utraconych możliwości zarobkowych lub związanych z koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji lub dojazdu do placówek medycznych. Zanim wystąpisz z roszczeniem o rentę, należy wpierw wyliczyć i szczegółowo udokumentować żądane świadczenia. Rentę po wypadkach komunikacyjnych wypłaca zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku.

Ubiegając się o rentę, trzeba być dobrze przygotowanym na długą batalię z ubezpieczycielem. W takich przypadkach nieoceniona będzie pomoc w uzyskaniu renty powypadkowej od naszej firmy. Jako Helpfind przeprowadzimy cały proces i wskażemy Ci najlepsze rozwiązanie.

Rentę wypłaca zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku, ale często zdarza się tak, że poszkodowani spotykają się z nieuczciwą praktyką ubezpieczycieli, którzy składają im niekorzystne dla nich rozwiązania. Propozycje ubezpieczycieli dotyczą zawarcia ugody, która gwarantuje osobie poszkodowanej pewną sumę pieniędzy, ale jednocześnie taki poszkodowany traci szansę na rentę po wypadkach komunikacyjnych w związku ze zrzeczeniem się prawa do dalszych roszczeń wobec sprawcy i jego ubezpieczyciela.

Co zatem możesz zrobić, aby pomyślnie przejść przez proces dochodzenia roszczeń rentowych? Zgłoś się do firmy Helpfind – z nami uzyskasz rentę w możliwie najwyższej kwocie!

Dokumenty potrzebne do uzyskania renty

Występując z roszczeniem o rentę od ubezpieczyciela sprawcy, musisz wykazać, że następstwem wypadku jest Twoja całkowita lub częściowa utrata możliwości zarobkowania. Możesz też wystąpić z roszczeniami na skutek rozstroju zdrowia wywołanego przez doznanie obrażeń ciała, jeżeli występują u Ciebie stale zwiększone na skutek wypadku potrzeby.

Dokumenty przedkładane ubezpieczycielowi muszą być kompletne i aktualne, ich rolą jest bowiem potwierdzenie, że w następstwie rozstroju zdrowia występują u Ciebie stale zwiększone potrzeby lub istnieje uszczerbek w majątku spowodowany utraconymi możliwościami zarobkowania.

Ustalenie prawa do renty odszkodowawczej z OC sprawcy, podobnie jak i innych świadczeń odszkodowawczych, może nastąpić w drodze decyzji ubezpieczyciela, wyroku sądu lub ugody. Renta płatna przez ubezpieczyciela ma na celu naprawienie szkody, jaka powstała w majątku osoby poszkodowanej na skutek rozstroju zdrowia spowodowanego wypadkiem. W praktyce wymienione podstawy żądania przyznania renty mogą występować łącznie lub być od siebie niezależne. Podstawowa dokumentacja medyczna uzasadniająca żądanie renty to:

 • orzeczenia o niezdolności do pracy;
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

Dodatkowo również inne dokumenty:

 • oświadczenie o zwiększonych potrzebach oraz sprecyzowanie zakresu tychże (np. koszty leczenia i zakupu leków);
 • decyzja o przyznaniu renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przykładowa sytuacja

Pan Tomasz wracał z pracy do domu, jadąc swoim samochodem marki Land Rover. Było to późną porą, co oznaczało, że widoczność na drogach była już słaba. Kierowca samochodu marki Alfa Romeo poruszał się drogą podporządkowaną i wymusił pierwszeństwo na Tomaszu, za którym jechał samochód marki Fiat. Warto w tym miejscu odnotować, że kierowca Fiata zachowywał odpowiedni odstęp (2 sekundy) od samochodu Pana Tomasza.

Tomasz nie był w stanie podejmować się pracy zarobkowej, bo w wyniku wypadku doznał paraliżu dolnych partii ciała, a zawodowo mężczyzna był kierowcą autobusu komunikacji miejskiej. ZUS przyznał mu rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale ta nie była adekwatna w stosunku do zarobków kierowcy sprzed wypadku. Właśnie dlatego poszkodowany zaczął się zastanawiać, czy może coś z tym zrobić. W ten sposób natrafił na naszą stronę i skontaktował się z naszym działem obsługi klienta. Po rozmowie podpisał umowę z naszą firmą, przez co przekazał swoją sprawę w nasze ręce. Pełnomocnik wywalczył dla Tomasza wypłatę renty w formie renty wyrównawczej z polisy OC sprawcy, czyli od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Teraz poszkodowany otrzymuje miesięcznie tyle, ile mógłby zarobić, gdyby zachował pełną sprawność.

Ile wynosi renta powypadkowa?

Wysokość renty po wypadku jest zależna od tego, jakiego rodzaju renta ma zostać przyznana. Najprostsza do wyliczenia jest renta wyrównawcza, bo stanowi ona różnicę pomiędzy rentą wypłacaną z ZUS a zarobkami osoby poszkodowanej sprzed wypadku lub po prostu całość zarobków osoby poszkodowanej sprzed wypadku, jeżeli ZUS nie wypłaca renty. Kwota wypłacana w ramach renty z tytułu zwiększonych potrzeb powinna być uzależniona od wielkości tych potrzeb, które mogą być udokumentowane poprzez przedłożenie odpowiednich rachunków. Wysokość renty z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość i renty alimentacyjnej to bardziej skomplikowane tematy, które są bardzo mocno związane z Twoją indywidualną sytuacją w rzeczywistości powypadkowej.

Co to jest kapitalizacja renty?

Kapitalizacja renty to, najprościej rzecz ujmując, zmiana świadczeń z tytułu renty na jednorazowe odszkodowanie. Obliczenie takiego odszkodowania nie jest jednak proste, bo pod uwagę należy wziąć wiele czynników, z których najważniejszym jest to, czy Twoja renta jest przyznana na czas określony. W ramach kapitalizacji renty jednorazowo otrzymasz wyliczoną kwotę, która byłaby Ci wypłacona okresowo przez oszacowany przez lekarzy okres. Brane są też pod uwagę potencjalne zmiany gospodarcze i ich wpływ na wartość pieniądza.

Kapitalizacja (zgodnie z art. 447 k.c.) może dotyczyć całości renty lub jej części, ale musi zaistnieć ważny powód, aby sąd zgodził się na wypłacenie jednorazowego odszkodowania w ramach renty. Można też je wypracować na podstawie ugody z ubezpieczycielem sprawcy wypadku. Takie rozwiązanie może być bardzo korzystne, ale również wiąże się z koniecznością uzyskania pomocy od profesjonalistów, ponieważ takie negocjacje są bardzo trudne, a w przypadku pomyślnego zakończenia rozmów można uzyskać naprawdę dużą kwotę pieniędzy.

Śmierć bliskiej osoby a przyznanie renty

Ważne jest również wykazanie hipotetycznych możliwości zarobkowych, tj. ustalenie, jakie dochody poszkodowany mógłby uzyskiwać lub uzyskałby, gdyby nie uległ wypadkowi. Często to hipotetyczne dochody są głównym wyznacznikiem, czy otrzymasz rentę powypadkową. Konieczna jest tutaj dodatkowo analiza rynku pracy.

Renta alimentacyjna z kolei przysługuje osobom, które były na utrzymaniu osoby, która zmarła wskutek obrażeń doznanych w wypadku. Zgłaszając roszczenia do ubezpieczyciela, należy udowodnić pogorszenie się sytuacji finansowej osoby uprawnionej do renty, brak możliwości samodzielnego utrzymania się oraz przede wszystkim wykazać, że zmarły był zobowiązany do świadczeń na rzecz uprawnionego. Najczęściej renta taka będzie przysługiwała małoletnim dzieciom zmarłego, ale istnieją również wyjątki od tej zasady.

renta po wypadku

Rodzaje rent po wypadku

Po doznaniu szkody na osobie na skutek wypadku mogą Ci przysługiwać różne rodzaje renty powypadkowej. Rodzaj renty jest uzależniony od tego, jaka jest twoja sytuacja związana ze skutkami zdarzenia i od tego, w jakim stopniu skutki te wpłynęły na twoje możliwości funkcjonowania w nowej dla Ciebie rzeczywistości.

Renta wyrównawcza

Jest to prawdopodobnie najpopularniejsza renta powypadkowa. Renta ta ma za zadanie wyrównać straty zarobkowe, które osoba poszkodowana poniosła w związku z następstwami wypadku prowadzącymi do niemożności wykonywania pracy zarobkowej. W związku z tym pod uwagę brane jest wynagrodzenie tej osoby sprzed wypadku oraz wszelkie premie, jakie były tej osobie przyznawane. Renta wyrównawcza z tytułu niezdolności do pracy może być trudniejsza do uzyskania, jeżeli została orzeczona tylko częściowa niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej, dlatego najlepiej będzie zgłosić się w tej sprawie do specjalistów, aby mieć jak największe szanse na otrzymanie należnych świadczeń.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Renta po wypadku z tytułu wzmożonych potrzeb to świadczenie, które jest niejako substytutem lub też dodatkiem do odszkodowania za szkody osobowe. Jest przyznawana wtedy, kiedy osoba poszkodowana doznała poważnego urazu i jej potrzeby zwiększyły się na długi lub stały okres. Co zatem może być zwiększoną potrzebą i jednocześnie uprawniać do pobierania świadczenia okresowo lub stale? Przede wszystkim będzie to konieczność używania, a zatem również kupowania różnych przedmiotów o charakterze medycznym, czyli:

 • lekarstw;
 • maści;
 • specjalnych suplementów;
 • niezbędnych akcesoriów;
 • innych środków higieniczno-sanitarnych.

Renta z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość

Renta opierająca się na zmniejszonych widokach powodzenia na przyszłość jest najtrudniejsza do udowodnienia. Będzie przyznana, jeśli poszkodowany wskutek wypadku został pozbawiony widoków na osiągnięcie sukcesu zawodowego, ponieważ utracił sprawność fizyczną lub pogorszeniu uległ jego wygląd, a cechy te były istotne dla rozwoju jego kariery. Ważne jest to, że poszkodowany nie musi utracić zdolności do pracy na skutek wypadku, Istotne jest to, że droga kariery zamknęła się przed nim w związku ze skutkami tegoż zdarzenia.

Można jako przykład wybrać zawody manualne o charakterze artystycznym, w których ogromne znaczenie ma nie tylko możliwość samego wykonywania dzieł artystycznych, ale również możliwość rozwoju swoich umiejętności w tej dziedzinie. Może się zatem zdarzyć tak, że osoba poszkodowana nie utraci całkowicie możliwości tworzenia dzieł, ale nie będzie też w stanie się rozwijać przez nowo powstałe ograniczenia manualne.

Drugą grupą zawodów, których może dotyczyć ta renta, jest branża związana z modelingiem. W tym przypadku pierwszorzędne znaczenie ma wygląd modelki lub modela, dlatego każda blizna, powstała w wyniku wypadku, może być czynnikiem negatywnym, jeśli chodzi o rozwój kariery.

Renta alimentacyjna

Renta alimentacyjna ma na celu zapewnienie środków utrzymania osobom, jeśli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny wobec nich. Jest to renta na dziecko. Świadczenie to może jednak przysługiwać również w innych sytuacjach. Jeżeli zmarły stale dostarczał środków utrzymania dowolnej osobie bez bycia przymuszonym do tego, to taka osoba również może się starać o przyznanie renty alimentacyjnej. Tak samo jest w przypadku dzieci osoby zmarłej, którym również przysługuje taka renta. Mogą to być dzieci biologiczne, adoptowane bądź pozostające pod opieką tego, kto poniósł śmierć w wypadku komunikacyjnym. Aby takie dzieci mogły otrzymać rentę alimentacyjną, muszą one nie mieć możliwości samodzielnego utrzymania się.

Czy renta alimentacyjna to to samo co alimenty?

Renta alimentacyjna to coś innego niż alimenty, chociaż istnieją pewne cechy wspólne. Cel obu tych świadczeń jest taki sam: zapewnianie pieniędzy na utrzymanie dziecka do ukończenia przez nie edukacji (nie jest to zatem renta bezterminowa). Alimenty dotyczą jednak żyjącego rodzica, a renta alimentacyjna zostanie przyznana dziecku, którego rodzic zginął w wypadku. Alimenty po śmierci ojca zostaną oczywiście zastapione taką rentą.

Podsumowanie

 • Jeśli po doznaniu poważnego uszczerbku na zdrowiu nie możesz podejmować się pracy zarobkowej na skutek wypadku przez dłuższy czas, to z pewnością należy Ci się co najmniej renta wyrównawcza.
 • Po wypadku możesz się ubiegać o 4 rodzaje rent: wyrównawczą, alimentacyjną, z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość i z tytułu zwiększenia się potrzeb.
 • Istnieje także możliwość kapitalizacji renty. Polega to na zamianie charakteru wypłacania świadczeń rentowych z okresowego na jednorazowy. Taka opcja może być bardzo korzystna dla poszkodowanego, ale warto to skonsultować z ekspertem i uzyskać od niego pomoc w tej sprawie.
 • Ubezpieczyciele stosują nieczyste zagrywki. Starają się ograniczyć Twoje możliwości dotyczące dochodzenia roszczeń. Przykładem takich działań może być ugoda, na mocy której poszkodowany otrzymuje od ubezpieczyciela określoną kwotę jednorazowo i zrzeka się praw do dalszego dochodzenia roszczeń.

Źródła

Kodeks cywilny

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder