/

Zdrowie
Renta rodzinna na jakich zasadach jest przyznawana?

Renta rodzinna na jakich zasadach jest przyznawana?

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

11.10.2019

Prawo do renty rodzinnej przysługuje dzieciom, małżonkowi i rodzicom osoby zmarłej. Muszą oni jednak spełnić określone warunki, według których jest ona przyznawana. Mogą z niej skorzystać m.in. dzieci zmarłego emeryta, rencisty lub osoby, która spełniała warunki do otrzymania tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje również otrzymać po rodzicu, który pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Co zrobić, żeby otrzymać rentę rodzinną?

Podstawą prawną, która reguluje prawo do przyznawania renty rodzinnej jest Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1383 z późn.zm.).

Aby otrzymać rentę rodzinną, muszą zostać spełnione następujące warunki. Renta ta przysługuje jedynie uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej, której w chwili śmierci:

Jeśli zmarły nie miał ustalonego prawa do powyższych świadczeń to wystarczy, że spełnił warunki do ich przyznania. Do renty rodzinnej upoważniona jest również najbliższa rodzina, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renty są co roku waloryzowane, od 1 marca 2019 wynosi ona 1029,80 zł brutto.

To, w jakiej wysokości będzie się należeć renta rodzinna, zależy od wysokości świadczenia, jakie pobierała osoba uprawniona:

 • 85% świadczenia zmarłego, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
 • 90% świadczenia zmarłego, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej

Dla kogo renta i w jakiej wysokości?

Każdemu uprawnionemu członkowi rodziny przysługuje łącznie jedna renta rodzinna. W razie potrzeby można ją podzielić równo pomiędzy osoby uprawnione. Renta przysługuje od dnia powstania do niej prawa, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Jeśli wniosek został wypełniony i złożony w miesiącu, w którym osoba zmarła, lub w miesiącu następnym, to renta zostanie wypłacona od dnia śmierci tej osoby.

Do renty rodzinnej mają prawo:

 • dzieci - zarówno własne, drugiego małżonka oraz adoptowane
 • - renta przysługuje do ukończenia 16. roku życia
 • - gdy, dziecko uczy się do 25. roku życia, prawo do renty zostaje przedłużone do zakończenia tegoż roku studiów
 • - jeżeli dzieci stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia
 • małżonek - wdowa lub wdowiec, którzy do dnia śmierci pozostawali we wspólnocie małżeńskiej jeśli:
 • - w chwili śmierci małżonka miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy
 • - wychowuje co najmniej jedno z dzieci uprawnionych do korzystania z renty
 • - sprawuje pieczę nad dzieckiem niezdolnym do samodzielnej pracy i egzystencji
 • - ukończył 50. rok życia, lub stał się niezdolny do pracy po śmierci małżonka, nie mogło to jednak nastąpić nie później niż 5 lat od jego śmierci
 • - wdowie lub wdowcu, którzy nie spełniają powyższych warunków przysługuje prawo do pobierania renty rodzinnej przez rok
 • - prawo do renty ma również żona pozostająca w separacji lub po rozwodzie, jeśli zostanie udowodnione, że przed śmiercią otrzymywała alimenty, jeśli udowodni, że bezpośrednio przed śmiercią współmałżonka otrzymywała od niego alimenty na podstawie porozumienia między nimi
 • wnuki i rodzeństwo - przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności
 • rodzice - jeśli spełniają takie warunki, jak dla wdowy lub wdowca

Jeśli osoba, która pobiera rentę będzie osiągać przychód z tytułu zatrudnienia lub innej działalności, z której musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie społeczne może zrezygnować lub zawiesić otrzymywaną rentę rodzinną.

renta rodzinnaźródło: materiały własne redakcji

Renta rodzinna wypłacana przez ZUS

Renta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych najczęściej jest wypłacana na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, rzadziej za pośrednictwem poczty. Również osoba, która mieszka za granicą bez problemów może otrzymać swoją rentę rodzinną. Na jej wniosek pieniądze zostaną wypłacone osobie, która mieszka w Polsce i która została upoważniona do odbioru świadczenia. Pieniądze mogą również zostać wypłacone na wcześniej wskazany rachunek bankowy. Jednak w przypadku, gdy przychód osoby, która pobiera rentę przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to prawo do jej pobierania zostanie zawieszone. Natomiast w sytuacji, gdy nie zostanie przekroczone 130% tego wynagrodzenia, renta rodzinna zmniejszy się o kwotę przekroczenia. Z renty rodzinnej, po wypełnieniu odpowiedniego wniosku można zrezygnować. Od nowego miesiąca ponownie zostanie ustalona wysokość renty dla pozostałych osób uprawnionych do pobierania renty. O ponowny wniosek można ubiegać się powtórnie, składając powtórny wniosek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie sprawdzi, czy nadal będzie przysługiwać prawo do renty rodzinnej.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Renta rodzinna nie może być jednak niższa od ogłoszonej urzędowo wysokości najniższej renty rodzinnej. Do tego rodzaju renty można dorabiać, trzeba jednak uważać na osiągane przychody. Takie same reguły dotyczą rencistów, którzy mają stwierdzoną niezdolność do pracy oraz emerytów, którzy nie osiągnęli formalnego wieku emerytalnego. W przypadku, gdy przychód osoby, która pobiera rentę przekroczy minimalne wynagrodzenie o 130%, to prawo do jej pobierania zostanie zawieszone. Natomiast w sytuacji, gdy nie zostanie przekroczone 130% tego wynagrodzenia, renta rodzinna zmniejszy się o kwotę przekroczenia.

Przy złożeniu wniosku o rentę rodzinną będą potrzebne następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający datę urodzenia ubiegającego się o rentę
 • dokument potwierdzający datę urodzenia i stwierdzający datę zgonu osoby, po której będzie się należeć renta
 • skrócony odpis aktu małżeństwa, gdy o rentę chce wystąpić wdowa lub wdowiec
 • zaświadczenie o stanie zdrowia osoby starającej się o rentę
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, jeśli dziecko ukończyło 16 lat
 • oświadczenie o pozostawaniu we wspólnocie małżeńskiej, aż do dnia śmierci współmałżonka
 • oświadczenie o nieosiąganiu przychodów z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, czy prowadzenia działalności pozarolniczej
Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie