/

Zdrowie
Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą - jak uzyskać, ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą - jak uzyskać, ile wynosi?

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

17.02.2022

Jesteś opiekunem dorosłej osoby niepełnosprawnej? Choć przepisy prawne nie mówią o tym wprost, to należy Ci się świadczenie pielęgnacyjne, a nie sporo niższy zasiłek opiekuńczy. Jak je uzyskać?

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2022 na osobę dorosłą

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w latach 2016-2022

Rok Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
20161300 zł miesięcznie
20171406 zł miesięcznie
20181477 zł miesięcznie
20191583 zł miesięcznie
20201830 zł miesięcznie
20211971 zł miesięcznie
20222119 zł miesięcznie
Z roku na rok świadczenie pielęgnacyjne jest coraz wyższe

Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej 2022

Obecny system prawny w Polsce nie przewiduje, aby opiekunowie osób które stały się niepełnosprawne w dorosłym wieku, mieli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Otrzymują specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 620 zł miesięcznie. Jest to kwota, która nie zmienia się od 1 listopada 2018 roku i nie jest wypłacana, jeżeli dochód rodziny opiekuna osoby niepełnosprawnej przekroczy 764 zł w przeliczeniu na osobę.

Tymczasem świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wynosi 2119 zł miesięcznie - jest co roku waloryzowane i przyznawane niezależnie od osiąganych dochodów.

Niższa kwota, a więc zasiłek opiekuńczy zamiast świadczenia pielęgnacyjnego, przyznaje się opiekunom niepełnosprawnych osób dorosłych i to pomimo korzystnego dla nich wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 38/13). 21.10.2014 roku Trybunał uznał, iż obowiązujące kryterium wieku, w którym powstała niepełnosprawność, czyli przed 18 roku życia lub 25 roku życia (jeśli dana osoba była w trakcie nauki) jest niekonstytucyjne. Nakazał również zmianę przepisów, ale do dnia dzisiejszego nie zostało to zrealizowane.

Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne powstało z myślą o rodzicach dzieci niepełnosprawnych, które wymagają stałej opieki i związku z tym rezygnują z pracy. Z upływem czasu wprowadzono również specjalny zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Od 2024 r. osoba wymagająca opieki będzie mogła uzyskać świadczenie wspierające. Będzie ono przysługiwać także osobom dorosłym, choć może być trudne do uzyskania, bo wojewódzka komisje będzie skrupulatnie sprawdzać Twoje potrzeby podczas badania dotyczącego Twojej potrzeby wsparcia.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • matce lub ojcu,
 • faktycznemu opiekunowi,
 • osobie, która jest rodziną zastępczą spokrewnioną (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

Powyższe osoby mogą wnioskować o to świadczenie, jeśli nie podejmują bądź rezygnują z pracy, aby opiekować się osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. Ponadto, musi też być wskazanie, że dana osoba potrzebuje stałej opieki lub pomocy innej osoby.

Na prawo do świadczenia nie ma żadnego wpływu posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź poszukującej pracy, czyli zarejestrowanie się w urzędzie pracy.

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?

Istnieje kilka okoliczności, które wykluczają prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego:

 • osoba, która sprawuje opiekę ma prawo do emerytury lub renty, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • opiekun osoby niepełnosprawnej ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna bądź specjalnego zasiłku opiekuńczego (ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • osoba, która wymaga opieki jest związku małżeńskim (wyjątek: współmałżonek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinnym domu dziecka, w rodzinie zastępczej (wyjątek: rodzina zastępcza spokrewniona) lub w placówce zapewniającej opiekę całodobową (np. ośrodek szkolno-wychowawczy);
 • na osobę, która wymaga opieki, inna osoba ma ustalone prawo do: wcześniejszej emerytury, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego bądź zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba pobiera poza granicami Polski świadczenia na pokrycie kosztów dot. opieki;
 • jeśli dojdzie do zbiegu świadczeń: rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do rodzinnego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna - przysługuje tylko jedno ze świadczeń.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Aby uzyskać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy w Gminnym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej bądź innej instytucji zajmującej się wypłatą tego rodzaju świadczeń, złożyć odpowiedni wniosek oraz dołączyć wymagane dokumenty.

Przyznanie świadczenia odbywa się na drodze postępowania administracyjnego. Niestety zdecydowana większość samodzielnie składanych wniosków jest odrzucanych. Możesz skorzystać z pomocy Helpfind. Zajmiemy się Twoją sprawą kompleksowo i uzyskamy świadczenie pielęgnacyjne w maksymalnej kwocie.

Świadczenie pielęgnacyjne dokumenty

Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • oświadczenie dot. ubezpieczenia zdrowotnego,
 • oświadczenie o braku wykonywania pracy zarobkowej związku z sprawowaniem opieki,
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba składająca wniosek może zostać poproszona o przedstawienie również innych dokumentów. Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony ośrodka pomocy społecznej jest zazwyczaj bardzo długi i wynosi nawet pół roku.

Odrzucony wniosek o przyznanie świadczenia - co zrobić?

Twój wniosek o świadczenie pielęgnacyjne został odrzucony przez MOPS czy GOPS? Możesz złożyć odwołanie. Okazuje się, że zdecydowana większość tego rodzaju wniosków jest w pierwszym podejściu odrzucana. Na początek możesz spojrzeć na wzór wypełnionego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne i porównać go ze swoim wnioskiem.

Później warto skorzystać z pomocy specjalistów, zamiast samodzielnie składać odwołanie. Istnieją sprawdzone sposoby, dzięki którym po pierwsze szybciej otrzymasz należne środki, a po drugie nie musisz zrezygnować z dotychczas pobieranych świadczeń i to bez gwarancji, że zostanie przyznane świadczenie pielęgnacyjne na osoby starsze.

Jeśli jednak zdecydujesz się na samodzielnie składanie odwołania, to pamiętaj że ostateczny termin na złożenia takiego pisma wynosi 14 dni od dnia otrzymania odmownej decyzji MOPS-u. Takie odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego niestety nie musi przynieść Ci oczekiwanych rezultatów. Jeśli i to okaże się bezskuteczne to kolejną ścieżką odwoławczą jest Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego powinno być napisane oficjalnym językiem oraz przede wszystkim merytoryczne. Koniecznie należy w nim podać m.in. numer decyzji oraz użyć odpowiednich argumentów. Takie pismo należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeśli będziesz składać odwołanie osobiście, to zażądaj od danej instytucji potwierdzenia jego przyjęcia. Dokumenty możesz także wysłać droga pocztową - najlepiej listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

Dla wielu osób taki proces odwoławczy jest skomplikowany, stresujący oraz czasochłonny. Dlatego też spora część opiekunów po prostu rezygnuje z walki o świadczenie. Masz problem z otrzymaniem świadczenia pielęgnacyjnego na osobę dorosłą? Skorzystaj z pomocy Helpfind - bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

FAQ

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do dochodu rodziny?

Tego rodzaju świadczenie nie jest traktowane jako dochód. Świadczenie pielęgnacyjne nie wlicza się też do lat pracy.

Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku?

Wysokość świadczenia w 2022 roku wynosi 2119 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne ile się czeka na decyzję?

Decyzja administracyjna dot. świadczenia powinna zapaść w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów. Termin ten może ulec wydłużeniu.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek należy złożyć w Gminnym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub innej instytucji, która zajmuje się kwestią tego rodzaju świadczeń (np. Centrum Świadczeń Socjalnych).

Podsumowanie:

 1. Świadczenie pielęgnacyjne powinno być wypłacane nie tylko opiekunom niepełnosprawnych dzieci, ale i osób dorosłych.
 2. Obowiązujące w przyznawaniu świadczenia kryterium wiekowe, w którym powstała niepełnosprawność, zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją.
 3. Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej bardzo często odrzucają samodzielnie złożone wnioski o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego.
Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

Redaktor

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line