/

Urazy
Wypadek w drodze do pracy kto płaci ZUS czy pracodawca?

Wypadek w drodze do pracy kto płaci ZUS czy pracodawca?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

27.08.2018

Wypadek w drodze do pracy to po prostu wypadek komunikacyjny, który miał miejsce podczas Twojej drogi z domu do miejsca wykonywania pracy. Jeśli brałeś lub brałaś udział w takim wypadku, to z pewnością zastanawiają Cię wszelkie związane z tym formalności i niuanse. Wyjaśniamy to wszystko w tym artykule.

Definicja wypadku w drodze do pracy – charakterystyka prawna

Wypadek w drodze do pracy to nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną i nastąpiło w drodze do miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności objętej ubezpieczeniem rentowym. Podstawą prawną dla takich zdarzeń jest art. 57b ust. 1 z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zauważ jednak, że taka droga nie musi być koniecznie drogą możliwie najkrótszą. Musi być taką, która będzie dla Ciebie najdogodniejsza. Może to być np. kwestia natężenia ruchu na trasie alternatywnej, która jednak jest krótsza pod względem samej odległości. Jeśli drogę dłuższą możesz pokonać w krótszym czasie, to będzie to zgodne z zaleceniami ustawy.

Ustawa dopuszcza też przerwę w drodze do pracy, jeżeli taka przerwa była życiowo uzasadniona. Taką przerwą może być np. zawiezienie dziecka do przedszkola lub szkoły, a także zrobienie zakupów przed pracą, jeśli jest to niezbędne. Pamiętaj jednak, że nawet uzasadniona życiowo przerwa nie może przekraczać czasowych granic potrzeby.

Wypadek w drodze do pracy – procedura powypadkowa

Kiedy dokładnie rozpoczyna się droga z domu do pracy? To zależy. Możesz mieszkać w domu wolnostojącym, ale możesz też przecież żyć w mieszkaniu.

W przypadku domu jednorodzinnego drogę do pracy rozpoczynasz, gdy przekroczysz próg budynku. Czyli możesz ulec wypadkowi w drodze do pracy przed wejściem do samochodu czy dotarciem na przystanek komunikacji miejskiej.

Jeśli mieszkasz w budynku wielomieszkaniowym, to drogę do pracy rozpoczniesz już w momencie wyjścia na korytarz w budynku, tuż po przekroczeniu progu mieszkania.

Musisz też pamiętać, że za drogę do pracy lub z pracy uważa się również poniższe sytuacje:

 • drogę do miejsca lub z miejsca innego zatrudnienia czy też innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
 • drogę do miejsca, lub z miejsca zwykłego wykonywania funkcji, lub zadań zawodowych albo społecznych,
 • drogę do miejsca, lub z miejsca zwykłego spożywania posiłków,
 • drogę do miejsca, lub z miejsca odbywania nauki, lub studiów.

Jeśli doszło do wypadku w drodze do pracy, to jako pracownik jesteś zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym swojego pracodawcę. Musi zostać sporządzona karta wypadku w drodze do pracy, aby zapewnić sobie możliwość starania się o odpowiednie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i od pracodawcy.

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i współpracujących przy prowadzeniu tej działalności, dokument sporządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Karta wypadku jest sporządzane na podstawie zebranych informacji (okoliczności wypadku na podstawie oświadczeń poszkodowanego i świadków wypadku, a także na podstawie dokumentów sporządzonych przez policję, straż pożarną czy pogotowie ratunkowe). Pracodawca jest zobowiązany sporządzić kartę wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o zdarzeniu.

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy

 • wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy – za czas niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w wysokości 100%.
 • zasiłek chorobowy – gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni, pracownikowi począwszy od 34 dnia, przysługuje zasiłek chorobowy, który jest już wypłacany przez ZUS. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi wówczas 100% podstawy wymiaru zasiłku, która stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 182 dni.
 • świadczenie rehabilitacyjne – jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik nadal będzie niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja będą rokowały odzyskanie zdolności do pracy, pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie wypłacane jest przez ZUS, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Wynosi ono 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest po dokonaniu oceny niezdolności do pracy w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – w sytuacji, gdy jako pracownik spełnisz określone warunki, możesz również otrzymać z ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy następuje po dokonaniu oceny niezdolności do pracy w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

Wypadek w drodze z pracy do domu

Bardzo podobnie – jeśli nie identycznie – traktowany jest w polskim prawie wypadek w drodze z pracy do domu. Taki wypadek z pracy do domu jest traktowany jak wypadek komunikacyjny w pracy, czyli przysługuje za niego zasiłek chorobowy z ZUS, a także musi zostać sporządzona karta wypadku, na podstawie której ustala się wysokość tego zasiłku.

Wypadek w drodze do pracy – odszkodowanie

Jeśli wszystkie procedury powypadkowe zostaną dopełnione i Twój wypadek zostanie uznany za wypadek w drodze do pracy, to będzie Ci przysługiwać zasiłek chorobowy z ZUS w wysokości 100%. To jedna sprawa związana z pieniędzmi za taki wypadek, ale nie w każdym przypadku najważniejsza.

Jeśli doznałeś poważnych obrażeń, które wiążą się z długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu, to prawo przewiduje, że sprawca wypadku musi Ci zadośćuczynić doznane krzywdy.

Takie zadośćuczynienie obejmuje tylko krzywdy niematerialne, ale należy Ci się również odszkodowanie w postaci zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z następstwami wypadku. Jeśli chodzi o wysokość należnych Ci świadczeń, to bardzo ważne są okoliczności zdarzenia. Skontaktuj się z nami – bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji sprawy z naszym ekspertem.

616 350 155 Zadzwoń!

Jerzy Szymanik - Ekspert ds. kompleksowej pomocy powypadkowej i dochodzenia roszczeń

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku w drodze do pracy

Od dnia 1 stycznia 2003 r. poszkodowanym nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS w związku z wypadkiem w drodze do pracy. Tak samo nie przysługuje też jednorazowe odszkodowanie po wypadku w drodze z pracy do domu. Przykładem może być tutaj wyrok sądu omówiony poniżej.

Opis wypadku w drodze do pracy – przykład z orzecznictwa sądowego

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2014 r. (XU-920/13)

Poszkodowaną była nauczycielka zatrudniona w przedszkolu. Została potrącona w drodze do pracy, podczas jazdy na rowerze. Sprawcą zdarzenia był kierowca samochodu włączającego się do ruchu.

Poszkodowana była niezdolna do wykonywania swojej pracy w okresie od 23 września do 15 listopada, czyli prawie przez dwa miesiące. Poszkodowana wnioskowała do ZUS-u o przyznanie jej jednorazowego odszkodowania i twierdziła, że przedstawiciele ZUS-u nie zbadali odniesionego przez nią uszczerbku na zdrowiu. Sąd nie zgodził się z punktem widzenia poszkodowanej i odmówił uwzględnienia złożonego odwołania. Było to oczywiście spowodowane brakiem aktualnie obowiązującej podstawy prawnej, która miałaby wskazywać na zasadność przyznania jednorazowego odszkodowania w takiej sytuacji. Przed odwołaniem poszkodowana otrzymywała oczywiście w czasie niezdolności do pracy zasiłek chorobowy.

Podsumowanie

 • Droga do pracy lub z pracy może zostać przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby.
 • Decyzja odnośnie uznania Twojego wypadku za wypadek w drodze do pracy zostanie podjęta na podstawie karty wypadku.
 • Możesz się również starać o odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku. Zgłoś się do nas, a pomożemy Ci w tym.

FAQ

Czy należy mi się jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku w drodze do pracy?

Nie, od 1 stycznia 2003 r. nie przyznaje się już jednorazowego odszkodowania z ZUS w związku z wypadkami w drodze do pracy i z pracy.

Jak zgłosić wypadek w drodze do pracy?

Musisz niezwłocznie skontaktować się ze swoim pracodawcą, którego obowiązkiem będzie sporządzenie karty wypadku.

Wypadek w drodze do pracy – kto płaci?

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku w drodze do pracy wypłaca ZUS.

Źródła

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wyrok XU-920/13

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line