/

Samochód
Wypadek komunikacyjny – co powinieneś o nim wiedzieć?

Wypadek komunikacyjny – co powinieneś o nim wiedzieć?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

09.10.2023

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,3/1271 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Wypadek komunikacyjny jest zdarzeniem, w którym poza uszkodzeniem auta, dochodzi również do powstała szkody osobowej. Sprawdź, jak się zachować po wypadku, co przysługuje poszkodowanemu w tego typu sprawach i jak uzyskać wysokie odszkodowanie. Dowiedz się również, jakie konsekwencje ma spowodowanie zdarzenia w ruchu lądowym.

Wypadek komunikacyjny – charakterystyka zdarzenia

Wypadek komunikacyjny jest zdarzeniem w ruchu drogowym (oraz morskim i powietrznym), w którym uczestniczy minimum jeden pojazd. Jego efektem jest powstanie szkody majątkowej (np. szkody na pojeździe) oraz osobowej (uszkodzenie ciała). 

Powodem zdarzenia jest zazwyczaj wykroczenie lub przestępstwo drogowe, jak chociażby potrącenie pieszego, mającego pierwszeństwo na pasach. Wielu kierowców zamiennie używa pojęć wypadek i kolizja. Są to jednak dwa zupełnie inne rodzaje zdarzenia. W przypadku kolizji nie dochodzi do powstania szkody osobowej.

Jak się zachować, jeśli bierzesz udział w wypadku? Na początku należy sprawdzić stan zdrowia wszystkich osób, które są na miejscu zdarzenia i brały udział w wypadku drogowym (jako kierowcy, czy pasażerowie). 

Jeśli nikt nie odniósł obrażeń, wymagających podjęcia natychmiastowych czynności ratowniczych, należy bezwzględnie wezwać policję i pogotowie ratunkowe na miejsce zdarzenia. Po przyjeździe służb należy stosować się do ich poleceń.

Co przysługuje poszkodowanym po wypadku drogowym?

Świadczenia, które może otrzymać poszkodowany w wypadku drogowym, regulowane są przez kodeks cywilny (art. 444-447). Osoby, których mienie lub ciało, doznały uszkodzeń, mają prawo do starania się o odszkodowanie z OC sprawcy.

§  1.  W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§  2.  Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§  3.  Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

art. 444 Kodeksu Cywilnego

Jeśli szkoda komunikacyjna dotyczy tylko auta poszkodowanego, ma on prawo ubiegać się o odszkodowanie, które musi pokryć wszystkie koszty, związane z reparacją pojazdu. Może się również starać o przyznanie auta zastępczego, do czasu pełnego naprawienia samochodu.

Sprawa ma się inaczej w przypadku, gdy poza szkodą na pojeździe, doszło do uszkodzenia ciała poszkodowanego, bez względu na to, czy brał udział w zdarzeniu jako pasażer, czy jako kierowca. W przypadku szkód osobowych, poszkodowanym należą się świadczenia z tytułu:

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu po wypadku samochodowym?
  • zwrotu kosztów utracenia dochodów – jeśli ze względu na obrażenia odniesione w wypadku komunikacyjnym, poszkodowany jest zmuszony do przebywania na zwolnieniu lekarskim, ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek wypłacić zwrot utraconych korzyści,
  • renta ubezpieczeniowa – jeśli poszkodowany, w wyniku wypadku całkowicie stracił możliwość podjęcia pracy, ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek wypłacać rentę na stałe, lub tymczasowo,
  • zwrotu kosztów rehabilitacji oraz leczenia – wypłacany na podstawie dokumentacji medycznej i faktur, które poszkodowany był zmuszony opłacić w związku z potrzebnymi badaniami, zabiegami oraz wizytami u lekarzy,
  • zadośćuczynienia za cierpienie – wypłacane nie tylko poszkodowanym, ale i ich rodzinie (np. jeśli poszkodowany zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku).

Prawo do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny dotyczy również rodzin osób, które zmarły w wyniku zdarzenia. Dodatkowo najbliżsi tych, którzy zginęli w trakcie wypadku drogowego, mogą ubiegać się o dodatkowe zadośćuczynienie, składając do sądu osobny wniosek.

Wypadek komunikacyjny a zgłoszenie szkody

Podstawą do wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny, jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Bez tej czynności, poszkodowany nie ma możliwości uzyskania żadnego świadczenia z OC sprawcy wypadku.

Zgłoszenie szkody powinno odbyć się w ciągu 3 lat od jej powstania, choć w przypadku większości wypadków drogowych, termin ten wydłuża się do 20 lat. Wynika to z faktu, że większość tego typu zdarzeń jest efektem popełnienia przestępstwa.

Odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia za wypadek komunikacyjny wypłaca się na podstawie dokumentacji, wymaganej przez ubezpieczycieli. Zgłoszenia szkody można dokonać osobiście, odwiedzając stacjonarny punkt ubezpieczyciela OC sprawcy, dzwoniąc na jego infolinię lub korzystając z dostępnych w Internecie formularzy zgłoszenia szkody.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania za wypadek drogowy?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić odszkodowanie OC za wypadek komunikacyjny w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

W przypadkach, w których kwestia wypłaty odszkodowania jest sporna, lub gdy przebieg wypadku trudno jest ustalić (np. w przypadku, gdy ubezpieczyciel uzna udział własny w szkodzie), termin ten wydłuża się do 60 dni.

Jeśli odszkodowanie z OC za wypadek komunikacyjny nie może zostać wypłacone w pierwotnym terminie, jego obowiązkiem jest poinformowanie poszkodowanego o tym fakcie. Dodatkowo musi on podać powód wydłużenia terminu wypłaty odszkodowania oraz informację o tym, kiedy zostanie ono wypłacone.

Zaniżone odszkodowanie wypadek komunikacyjny – gdzie szukać pomocy?

Około 90% odszkodowań, zarówno za szkodę na pojeździe, jak i za szkody osobowe czy śmierć w wypadku drogowym. Ubezpieczyciele stosują bardzo wiele sztuczek, by obniżyć kwotę świadczenia i tym samym wypłacić zaniżone odszkodowanie OC.

Jak zatem uzyskać wyższą kwotę odszkodowania? Pierwszą możliwością, jest złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Do odwołania najlepiej załączyć dokumenty potwierdzające zaniżenie. Takim dokumentem może być wycena szkody sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę. Niestety, to rozwiązanie bardzo rzadko przynosi zamierzony skutek – Towarzystwa Ubezpieczeniowe najczęściej odrzucają wszelkie pisma odwoławcze.

Alternatywą dla samodzielnej walki z ubezpieczycielem o odszkodowanie wypadek komunikacyjny jest skorzystanie z pomocy naszej firmy. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów nasz zespół prawny ustali, jaka jest realna kwota rekompensaty za szkodę. 

Po bezpłatnej analizie skontaktujemy się z Tobą w celu odkupienia szkody OC. Jeśli zaakceptujesz naszą ofertę, pieniądze znajdą się na Twoim koncie bankowym zaledwie 7 dni roboczych od podpisania umowy cesji wierzytelności.

Skorzystanie z usług firmy odszkodowawczej ma kilka plusów. Po pierwsze, analiza Twojej sprawy jest całkowicie bezpłatna, dzięki czemu masz możliwość zaoszczędzenia sporej kwoty pieniężnej (nie musisz wynajmować niezależnego rzeczoznawcy samochodowego). Po drugie – wszyscy poszkodowani mają pewność otrzymania dodatkowych środków, określanych jako dopłata do zaniżonego odszkodowania bądź sprzedaż szkody OC.

Po trzecie – gwarantujemy, że nawet w przypadku przegranej sprawy z ubezpieczycielem, nie wrócimy do Ciebie z żądaniem zwrotu wypłaconej kwoty. To my bierzemy na siebie całe ryzyko!

Ucieczka sprawcy wypadku komunikacyjnego z miejsca zdarzenia – kto wypłaci odszkodowanie?

Istnieją przypadki, w których sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku. Rzecz jasna, obowiązkiem policji jest ustalenie, kim była osoba, która spowodowała zdarzenie drogowe oraz jakim autem się poruszała.

Skuteczność tego typu działań jest dość wysoka, lecz wciąż występują sprawy, w których służbom nie udaje się ustalić winowajcy. W takim przypadku, odszkodowanie za uszkodzenia pojazdu i ciała, wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Niektórzy sprawcy kolizji lub wypadku drogowego, podejmują na gorąco decyzję o ucieczce z miejsca zdarzenia. Poszkodowani powinni pamiętać, że nawet w przypadku, gdy policji nie uda się zidentyfikować sprawcy zdarzenia, mogą ubiegać się o odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W celu uzyskania świadczenia, należy przygotować wszystkie dokumenty i zanieść je do dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które przekaże sprawę dalej.

– Bartosz Rybicki, ekspert ds. odszkodowań w firmie Helpfind

W przypadku wykrycia sprawcy UFG stosuje się tzw. regres ubezpieczeniowy. Oznacza to, że instytucja zwraca się do sprawcy wypadku z żądaniem zwrotu wszystkich pieniędzy, razem z odsetkami.

Co grozi za spowodowanie wypadku?

Kodeks karny stanowi, że  nawet nieumyślne złamanie przepisów i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego efektem jest odniesienie przez innego uczestnika wypadku komunikacyjnego obrażeń ciała, podlega karze więzienia do 3 lat.

Kara ta jest zaostrzona, w przypadku, gdy wypadki komunikacyjne powodują ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innego uczestnika zdarzenia. Wówczas, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

W szczególnie dramatycznych i złych okolicznościach prokurator może zmienić kwalifikację czynu ze spowodowania śmiertelnego wypadku, na zabójstwo z zamiarem ewentualnym.

Kara za spowodowanie wypadku, regulowana jest przez art. 177 kodeksu karnego:

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

art. 177 kodeksu karnego

Podsumowanie

  • Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu drogowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd. Jego efektem jest powstanie szkody majątkowej (np. szkody na pojeździe) oraz osobowej (uszkodzenie ciała).
  • W przypadku wypadku komunikacyjnego poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy, które powinno objąć koszty naprawy pojazdu, a w razie konieczności również koszty wynajmu pojazdu zastępczego.
  • Odszkodowanie za szkody osobowe obejmuje zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, rentę (w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu), a także zadośćuczynienie za cierpienie.
  • W przypadku ucieczki sprawcy z miejsca wypadku, odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-444
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-177

Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii

01.07.2024

11 min

Uderzenie w tył samochodu - czyja wina, odszkodowanie, dopłata

Dowiedz się, jak wysokie odszkodowanie uzyska poszkodowany po uderzeniu w tył auta i jakie są koszty naprawy....

Samochód

uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line