/

Zdrowie
Renta powypadkowa

Renta powypadkowa

 • Może Ci przysługiwać nawet dożywotnio

 • Możesz ją zamienić na jednorazowe odszkodowanie

 • Dotyczy poważnych urazów

Rekompensata szkód

Dochodzenie renty powypadkowej jest możliwe z OC sprawcy, jednak coraz częściej zakłady ubezpieczeń proponują poszkodowanym tzw. kapitalizację renty. Polega ona na zamianie przyszłych świadczeń rentowych na odszkodowanie jednorazowe, które jest wypłacane osobie poszkodowanej przez zakład ubezpieczeń. Osoba poszkodowana od razu otrzymuje określoną kwotę, tym samym zrzekając się wypłaty renty w przyszłości. Ma to formę ugody pomiędzy poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń.

Renta ta ma zapewnić poszkodowanemu gotówkę, która zabezpieczy jego przyszłość. Dlatego warto dobrze przemyśleć decyzję o ubieganie się o nią. W takich przypadkach nieoceniona będzie pomoc kancelarii odszkodowawczej, która przeprowadzi przez cały proces i wskaże najlepsze rozwiązanie dla poszkodowanego.

Kto i kiedy może się ubiegać o rentę powypadkową?

 • Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, rolnych, przy pracy, którzy na skutek wypadku.

 • Stali się całkowicie lub częściowo niezdolni do pracy.

 • Posiadają stale zwiększone potrzeby w zakresie opieki, leczenia rehabilitacji, itp.

 • Utracili widoki powodzenia na przyszłość.

Uzyskaj stosowną kwotę renty

Jak się starać o rentę powypadkową?

Renta z OC sprawcy ma zapewnić poszkodowanemu wyrównanie strat powstałych w następstwie utraconych możliwości zarobkowych lub związanych z koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych itp. Wystąpienie z roszczeniem o rentę wymaga ścisłego wyliczenia i szczegółowego udokumentowania żądanych świadczeń, dlatego ubiegając się o rentę należy być dobrze przygotowanym na długą batalię z ubezpieczycielem. W takich przypadkach nieoceniona będzie pomoc kancelarii odszkodowawczej, która przeprowadzi cały proces i wskaże najlepsze rozwiązanie dla poszkodowanego.

Potrzebne dokumenty

Występując z roszczeniem o rentę od ubezpieczyciela sprawcy należy wykazać, że w następstwie wypadku osoba poszkodowana utraciła całkowicie lub częściowo możliwości zarobkowania, jak również, że na skutek rozstroju zdrowia u poszkodowanego występują stale zwiększone potrzeby.

Dokumenty przedkładane ubezpieczycielowi muszą być kompletne i aktualne, ich rolą jest bowiem potwierdzenie, że w następstwie rozstroju zdrowia u poszkodowanego występują stale zwiększone potrzeby lub istnieje uszczerbek w majątku spowodowany utraconymi możliwościami zarobkowania.

Ustalenie prawa do renty odszkodowawczej z OC sprawcy, podobnie jak i innych świadczeń odszkodowawczych, może nastąpić w drodze decyzji ubezpieczyciela, wyroku sądu lub ugody. Renta płatna przez ubezpieczyciela ma na celu naprawienie szkody, jaka powstała w majątku osoby poszkodowanej na skutek rozstroju zdrowia spowodowanego wypadkiem. W praktyce wymienione podstawy żądania przyznania renty mogą występować łącznie lub być od siebie niezależne. Podstawowa dokumentacja uzasadniająca żądanie renty to:

 • orzeczenie o niezdolności do pracy

 • orzeczenie o niepełnosprawności

 • decyzja ZUS o przyznaniu renty

 • oświadczenie poszkodowanego o zakresie zwiększonych potrzeb

 • rachunki i faktury potwierdzające ponoszone koszty leczenia, dojazdów, rehabilitacji

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca powyższe

Uzyskaj stosowną kwotę renty

Rekompensata szkód

W Polsce niewiele osób ma świadomość, na jakiej zasadzie można domagać się ustalenia prawa do renty lub jej zwiększenia. Osoba poszkodowana często obawia się utraty przyznanych wcześniej świadczeń i pogorszenia swojej sytuacji. Dlatego warto zwrócić się do specjalisty, który zadba o należyte udokumentowanie i sprecyzowanie roszczenia o rentę.

Coraz częściej zakłady ubezpieczeń proponują poszkodowanym posiadającym ustalone prawo do renty tzw. kapitalizację renty. Polega ona na zamianie przyszłych świadczeń z tytułu renty na jednorazowe odszkodowanie. Propozycje składne przez ubezpieczycieli dotyczą zawarcia ugody, na podstawie której poszkodowany jednorazowo otrzymuje od ubezpieczyciela określoną kwotę, a jednocześnie w zamian zrzeka się roszczenia o rentę w przyszłości.

W przypadku kapitalizacji renty jednorazowa wypłata zastępuje rentę płatną okresowo, miesięcznie lub kwartalnie. Co istotne, zawarcie ugody dotyczącej kapitalizacji renty pozbawia poszkodowanego możliwości żądania waloryzacji i zwiększenia kwoty renty w przyszłości. Dlatego też decyzja dotycząca zgody na kapitalizację powinna być przemyślana. Przed przystąpieniem do kapitalizacji należy przede wszystkim upewnić się, że wypłacana obecnie renta jest prawidłowo obliczona i obejmuje wszystkie elementy składowe należnego świadczenia.

bg-process

Jak to działa?


Zgłaszasz swoją sprawę do Helpfind

Dzięki temu możemy się z Tobą skontaktować


Czekasz na kontakt z naszym doradcą

Skontaktujemy się z Tobą nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze


Przeprowadzamy analizę Twoich dokumentów

Sprawdzamy, czy istnieją podstawy do przyznania Ci renty i badamy możliwość jej skapitalizowania

Uzyskujemy dla Ciebie rentę

Nasz ekspert rozpoczyna działania w Twojej sprawie i stara się o uzyskanie dla Ciebie renty

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line