Renta powypadkowa

Uzyskaj z nami stosowną kwotę renty!

  1. pełne wsparcie prawne
  2. większa kwota uzyskanej renty
  3. mała liczba formalności i szybki kontakt
  4. bezpłatna analiza dokumentów

Sprawdź wysokość odszkodowania

Renta powypadkowa
Dochodzenie renty powypadkowej jest możliwe z OC sprawcy, jednak coraz częściej zakłady ubezpieczeń proponują poszkodowanym tzw. kapitalizację renty. Polega ona na zamianie przyszłych świadczeń rentowych na odszkodowanie jednorazowe, które jest wypłacane osobie poszkodowanej przez zakład ubezpieczeń. Osoba poszkodowana od razu otrzymuje określoną kwotę, tym samym zrzekając się wypłaty renty w przyszłości. Ma to formę ugody pomiędzy poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń.

Renta ta ma zapewnić poszkodowanemu gotówkę, która zabezpieczy jego przyszłość. Dlatego warto dobrze przemyśleć decyzję o ubieganie się o nią. W takich przypadkach nieoceniona będzie pomoc kancelarii odszkodowawczej, która przeprowadzi przez cały proces i wskaże najlepsze rozwiązanie dla poszkodowanego.

Kto i kiedy może się ubiegać o rentę powypadkową?

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, rolnych, przy pracy, którzy na skutek wypadku: check icon
Stali się całkowicie lub częściowo niezdolni do pracy check icon
Posiadają stale zwiększone potrzeby w zakresie opieki, leczenia rehabilitacji, itp. check icon
Utracili widoki powodzenia na przyszłość check icon

Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie

Jak się starać o rentę powypadkową?

Renta z OC sprawcy ma zapewnić poszkodowanemu wyrównanie strat powstałych w następstwie utraconych możliwości zarobkowych lub związanych z koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych itp. Wystąpienie z roszczeniem o rentę wymaga ścisłego wyliczenia i szczegółowego udokumentowania żądanych świadczeń, dlatego ubiegając się o rentę należ być dobrze przygotowanym na długą batalię z ubezpieczycielem. W takich przypadkach nieoceniona będzie pomoc kancelarii odszkodowawczej, która przeprowadzi cały proces i wskaże najlepsze rozwiązanie dla poszkodowanego.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz kontaktowy

Oddzwaniamy

do Ciebie w ciągu 48 h

Weryfikujemy

Twoje dokumenty

Rozpoczynamy

procedurę związaną z kapitalizacją renty

Nie wygrasz

nie płacisz

Potrzebne dokumenty

Występując z roszczeniem o rentę od ubezpieczyciela sprawcy należy wykazać, że w następstwie wypadku osoba poszkodowana utraciła całkowicie lub częściowo możliwości zarobkowania, jak również, że na skutek rozstroju zdrowia u poszkodowanego występują stale zwiększone potrzeby.

Dokumenty przedkładane ubezpieczycielowi muszą być kompletne i aktualne, ich rolą jest bowiem potwierdzenie, że w następstwie rozstroju zdrowia u poszkodowanego występują stale zwiększone potrzeby lub istnieje uszczerbek w majątku spowodowany utraconymi możliwościami zarobkowania.

Ustalenie prawa do renty odszkodowawczej z OC sprawcy, podobnie jak i innych świadczeń odszkodowawczych, może nastąpić w drodze decyzji ubezpieczyciela, wyroku sądu lub ugody. Renta płatna przez ubezpieczyciela ma na celu naprawienie szkody, jaka powstała w majątku osoby poszkodowanej na skutek rozstroju zdrowia spowodowanego wypadkiem. W praktyce wymienione podstawy żądania przyznania renty mogą występować łącznie lub być od siebie niezależne. Podstawowa dokumentacja uzasadniająca żądanie renty to:

orzeczenie o niezdolności do pracy
orzeczenie o niepełnosprawności
decyzja ZUS o przyznaniu renty
oświadczenie poszkodowanego o zakresie zwiększonych potrzeb
rachunki i faktury potwierdzające ponoszone koszty leczenia, dojazdów, rehabilitacji
dokumentacja medyczna potwierdzająca powyższe

Rekompensata szkód

W Polsce niewiele osób ma świadomość, na jakiej zasadzie można domagać się ustalenia prawa do renty lub jej zwiększenia. Osoba poszkodowana często obawia się utraty przyznanych wcześniej świadczeń i pogorszenia swojej sytuacji. Dlatego warto zwrócić się do specjalisty, który zadba o należyte udokumentowanie i sprecyzowanie roszczenia o rentę.

Coraz częściej zakłady ubezpieczeń proponują poszkodowanym posiadającym ustalone prawo do renty tzw. kapitalizację renty. Polega ona na zamianie przyszłych świadczeń z tytułu renty na jednorazowe odszkodowanie. Propozycje składne przez ubezpieczycieli dotyczą zawarcia ugody, na podstawie której poszkodowany jednorazowo otrzymuje od ubezpieczyciela określoną kwotę, a jednocześnie w zamian zrzeka się roszczenia o rentę w przyszłości.

W przypadku kapitalizacji renty jednorazowa wypłata zastępuje rentę płatną okresowo, miesięcznie lub kwartalnie. Co istotne, zawarcie ugody dotyczącej kapitalizacji renty pozbawia poszkodowanego możliwości żądania waloryzacji i zwiększenia kwoty renty w przyszłości. Dlatego też decyzja dotycząca zgody na kapitalizację powinna być przemyślana. Przed przystąpieniem do kapitalizacji należy przede wszystkim upewnić się, że wypłacana obecnie renta jest prawidłowo obliczona i obejmuje wszystkie elementy składowe należnego świadczenia.

Historie naszych klientów

Sprawdź wysokość swojego odszkodowania

Średnia ocena: 4.67