Wniosek o rentę ZUS – darmowy wzór

Dokumenty do pobrania

Wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy i wypadki w rolnictwie często wiążą się z poważnymi urazami, które stale lub okresowo uniemożliwiają osobom poszkodowanym podejmowanie pracy zarobkowej. Taka sytuacja sprawia, że warto byłoby postarać się o odpowiednią rentę z tytułu niezdolności do pracy, którą może Ci przyznać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli spełnisz wymogi, a także przygotujesz i złożysz odpowiedni wniosek w jeden z możliwych sposobów. Poniżej wypełnisz taki wniosek z naszą pomocą.

Jest to zdecydowanie wygodniejsze niż wypełnienie wydrukowanego dokumenty długopisem. Zapewniamy też, że cały wniosek jest w 100% zgodny z tym, co ZUS umieszcza na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Wniosek o rentę ZUS – darmowy wzór
Wybierz format wniosku do pobrania

Wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Czy przy pomocy tego wniosku możesz uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Tak, przy pomocy tego wniosku możesz otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jest to jednak uzależnione od kilku czynników. Musisz spełnić odpowiednie warunki, przedłożyć odpowiednią dokumentację. Konieczne jest też opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, aby mieć możliwość uzyskania świadczenia. Dzięki temu wnioskowi można też otrzymać rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji zajmującej się ubezpieczeniami.

Jak wysoka będzie ta renta?

Wysokość renty zależy od wysokości zarobków osoby, której ma być przyznane świadczenie. Istotna kwestia to również liczba przepracowanych okresów składkowych i nieskładkowych. Renta może też być przyznana na stałe lub na czas określony, albo w celu odbycia szkolenia (renta szkoleniowa).

Wniosek o rentę chorobową zus – jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • Informacje nt. okresów nieskładkowych i składkowych w ZUS (ZUS Rp-6)
 • Wywiad zawodowy (ZUS N-10), którego wypełnia Twój ostatni pracodawca lub inna osoba lub podmiot opłacający składki
 • Potwierdzenie stażu pracy (mogą to być: świadectwa pracy, zaświadczenia o nauce w szkole wyższej, książeczki wojskowe lub legitymację ubezpieczeniową, czasami dopuszcza się też zeznania świadków danego stażu pracy, ale warunkiem jest zniszczenie dokumentów i konkretny czas istnienia takiego stażu pracy, czyli przed 15.11.1991 r. Dodatkowo taka opcja dotyczy też dokumentów, które uległy zniszczeniu w wyniku powodzi w 1997 r. lub w 2010 r.
 • Zaświadczenie o zarobkach
 • Odpowiednią dokumentację medyczną (karta z leczenia w szpitalu, dokumenty z rehabilitacji, historia choroby)
 • Karta wypadku (w przypadku wypadku w drodze do lub z pracy)

Jak wypełnić wniosek o rentę ZUS?

 • Wejdź na stronę https://gen.helpfind.pl/wniosek-o-przyznanie-renty/ i uzupełnij formularz, przechodząc przez jego kolejne kroki
 • Podaj powód, na podstawie którego ma być przyznana renta
 • Podaj okoliczności wypadku, w którym brałeś/aś udział
 • Uzupełnij swoje dane kontaktowe (w celu późniejszego otrzymania zabezpieczonego hasłem pliku .pdf z wnioskiem)
 • Podaj dane wnioskodawcy (adres zameldowania itd.)
 • Wybierz wariant obliczenia podstawy wysokości renty
 • Wskaż, czy pobierasz już jakieś świadczenia z ZUS (zasiłek chorobowy, opiekuńczy itd.) i podaj adres placówki, z której je pobierasz
 • Wskaż, czy masz przyznane również inne świadczenia (emerytura, renta rodzinna itd.)
 • Wskaż, czy pobierasz takie świadczenia jak ryczałt energetyczny, ekwiwalent węglowy i inne
 • Zadeklaruj, czy pobierasz świadczenie pielęgnacyjne. Jeśli tak, to podaj nazwę i dane organu, z którego je pobierasz
 • Zadeklaruj, czy pobierasz rentę szkoleniową i podaj nazwę oraz czas trwania kursu, jeśli takowy odbyłeś/aś
 • Wskaż, czy byłeś/aś badany/a przez komisję lekarską ds. inwalidztwa przed 1 września 1997 r. lub przez lekarza orzecznika ZUS po 31 sierpnia 1997 r. i podaj numer sprawy oraz jednostkę ZUS, która wypłaca Ci świadczenie
 • Wskaż, czy odbyłeś rehabilitację na podstawie skierowania na wczesną rehabilitację leczniczą w ramach systemu prewencji rentowej ZUS i podaj czas trwania tejże oraz dane placówki ZUS i placówki rehabilitacyjnej
 • Zadeklaruj, czy zamierzasz uzyskiwać przychody, które mogą spowodować zmiany w wysokości lub w wypłacaniu świadczenia
 • Wskaż, czy masz okresy ubezpieczenia/ zamieszkania w państwach UE/ EFTA, w Wielkiej Brytanii albo w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym
 • Wskaż, gdzie ma być przekazana renta
 • Zadeklaruj, ile dokumentów dołączysz do wniosku i wskaż sposób odbioru odpowiedzi (np. PUE ZUS, placówka ZUS)
 • Odbierz swój wniosek na skrzynce mailowej, korzystając ze specjalnego hasła z wiadomości sms

Jak złożyć wniosek o rentę do zus?

Dokument musisz po prostu zanieść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a konkretnie złożyć go w tym oddziale ZUS, która jest odpowiedzialny za twój obszar zamieszkania.

Można też skorzystać z opcji online, ale wtedy wymagany będzie bezpieczny podpis elektroniczny na profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Za pośrednictwem oddziału ZUS uzyskasz również odpowiedź na swój wniosek.

Gdzie należy złożyć taki wniosek?

Wniosek składasz w tym oddziale ZUS, który odpowiada Twojemu aktualnemu miejscu zamieszkania, o ile mieszkasz na stałe w Polsce. Jeżeli tak nie jest, to wtedy wniosek rozpatrzy ta placówka, która jest właściwa dla Twojego ostatniego miejsca zameldowania. Jeżeli posiadasz na swoim koncie zagraniczne okresy ubezpieczenia (państwa członkowskie Unii Europejskiej, Wielka Brytania, inne kraje z umową dwustronną o zabezpieczeniu społecznym między Polską a danym państwem), to musisz złożyć wniosek w takiej placówce ZUS, która realizuje umowy zagraniczne. Jeżeli mieszkasz w takim kraju, który nie zawarł opisanej wyżej umowy z Polską , to wniosek zostanie rozpatrzony przez placówkę ZUS odpowiadającą Twojemu ostatniemu miejscu zamieszkania w naszym kraju. Istnieje też opcja złożenia wniosku elektronicznie, ale należy wtedy spełnić warunki opisane w akapicie wyżej.

Czy można wycofać wniosek?

Tak, można wycofać wniosek. Na dodatek nie wymaga to żadnego uzasadnienia. Należy to zrobić pisemnie lub ustnie (do protokołu). Kiedy można tego dokonać?

 • Jeśli otrzymałeś decyzję nie dalej niż przed miesiącem;
 • jeżeli w ogóle nie została jeszcze wydana decyzja w Twojej sprawie.

Cały proces zostanie wtedy przerwany i umorzony, a zatem stracisz możliwość otrzymania renty aż do momentu, kiedy złożysz kolejny wniosek.

Ile trzeba czekać?

Sam wniosek i dołączone do niego dokumenty zostaną przyjęte natychmiastowo, ale trzeba będzie jeszcze poczekać na wstępne rozpatrzenie wniosku, po którym nastąpi ustalenie terminu spotkania z odpowiednim lekarzem orzecznikiem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wysoką rentę można otrzymać ostatecznie?

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS jest uzależniona od czynników wymienionych wyżej, ale istnieje też możliwość uzyskania dopłaty do tej renty. Taka dopłata jest przyznawana z OC sprawcy zdarzenia w formie renty wyrównawczej, jeśli twoja krzywda była efektem wypadku komunikacyjnego lub wypadku w rolnictwie.

Co z odwołaniem od decyzji w sprawie renty ZUS?

Masz możliwość złożenia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia od ZUS-u. Istnieje też możliwość odwołania się do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku na podjęcie odpowiedniego działania masz aż miesiąc. Wystarczy wskazać numer decyzji i uzasadnić odwołanie, a na koniec złożyć na nim swój podpis. Takie odwołanie (reklamację) wystarczy później złożyć w odpowiednim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawne uwarunkowania renty z tytułu niezdolności do pracy

Podstawą prawną samego wniosku i odpowiedniej renty z ZUS jest ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która to ustawa została poparta odpowiednim obwieszczeniem z 28 stycznia 2022 r.

Ważne kwestia w związku z wypełnianiem wniosku

 1. Pamiętaj, aby podawać prawdziwe dane i wpisz je poprawnie
 2. Koniecznie podaj swój prawdziwy nr telefonu, bo w wiadomości sms otrzymasz kod do otwarcia pliku z Twoim wnioskiem
 3. Przemyśl dokładnie, czy Twoje przychody mogą spowodować niemożność otrzymywania renty w przyszłości i zadeklaruj to we wniosku

Etapy sporządzania wniosku

Sporządź

wniosek

Sprawdź

poprawność danych

Załącz

niezbędne dokumenty

Sprawdź

poprawność danych

Załącz

niezbędne dokumenty

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 4.50

Artykuły na blogu