/

Finanse
Cesja wierzytelności – co to i jak działa?

Cesja wierzytelności – co to i jak działa?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

08.11.2023

Co to jest cesja wierzytelności? Cesja wierzytelności to przeniesienie własności na inną osobę lub firmę. Na czym dokładnie polega przeniesienie wierzytelności? Jakie informacje należy zawrzeć w umowie cesji wierzytelności? Kiedy w ogóle można zawrzeć taką umowę i jakie konsekwencje się z tym wiążą? Dowiedz się z tego artykułu!

Cesja wierzytelności co to jest?

Czym jest cesja? Cesja wierzytelności to swego rodzaju umowa cywilnoprawna. Umowa ta zakłada, że dotychczasowy właściciel wierzytelności, czyli cedent, przekaże prawa do wierzytelności cesjonariuszowi. Stanie się on wówczas posiadaczem wierzytelności, która jest przedmiotem umowy. 

Jest to termin wykorzystywany często np. w windykacji. W ramach umowy cesji można bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na firmę zajmującą się odzyskiwaniem długów. Z cesji korzystają też firmy zajmujące się sankcją kredytu darmowego (niezależnie od RRSO), a także firmy dopłacające do odszkodowań komunikacyjnych. 

Art.  509.  [Cesja co to jest]

§  1.  Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§  2.  Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-509

Cesja długu może dotyczyć nie tylko sporu między osobami prywatnymi lub przedsiębiorcami w sprawie niezapłaconych faktur, ale również likwidacji szkody komunikacyjnej. 

Cesja należności – co może być jej przedmiotem?

Zawarcie umowy cesji może dotyczyć prawie każdej wierzytelności, którą można wprowadzić w obieg, czyli sprzedać. 

Najciekawsza kwestia związana z cesją dotyczy jednak kredytów bankowych i sankcji kredytu darmowego. Kredyty mają to do siebie, że związane z nimi klauzule abuzywne muszą zostać potwierdzone przez sąd, aby kredytobiorca mógł się starać o jakikolwiek zwrot pieniędzy od banku. Nie zmienia to jednak faktu, że może otrzymać pieniądze za przelew należności, jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego. 

Uchwała SN z 6 kwietnia 2018 r. (III CZP 114/17)

Przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego; taki charakter postanowienia umownego może być stwierdzony w toku postępowania w sprawie o zapłatę wytoczonej dłużnikowi przez przedsiębiorcę, który nabył wierzytelność.

Źródło: https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%20114-17.pdf

Musisz wiedzieć, że jeśli umowa kredytowa zawiera błędy, to bank ma obowiązek zwrócić klientowi całkowity koszt kredytu, na który składa się marża banku, oprocentowanie,  prowizja bankowa oraz ubezpieczenie kredytu. Wszystko to w ramach sankcji kredytu darmowego. 

Przedmiotem cesji może być również roszczenie o odszkodowanie, które przysługuje osobie poszkodowanej po szkodzie komunikacyjnej. Konkretnie umowa cesji dotyczy wówczas praw do szkody, bo to właśnie za szkodę ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie. Co ważne, cesja wierzytelności dotyczy tylko szkód rozliczanych metodą gotówkową, bo przedmiotem cesji nie może być usługa warsztatu naprawczego.

Co więcej, umowa cesji może też dotyczyć roszczenia, z którym jest związany kredyt we frankach. Jest to korzystna opcja dla osób, które nie chcą wkraczać na drogę sądową, a mają już spłacony kredyt. Banki nie oferują takim osobom ugód, więc cesja to bardzo dobre rozwiązanie – pewna gotówka w zamian za prawo do procesowania sprawy.

Przelew wierzytelności – jak to działa?

Na czym polega cesja wierzytelności? Przede wszystkim musisz ustalić ze stroną zainteresowaną odkupem, co dokładnie ma być przedmiotem przelewu wierzytelności. Następnie trzeba podpisać umowę, jednocześnie dbając, aby powstała ona ze względu na konkretną przyczynę. Dzięki temu umowa cesji pozostanie w mocy prawnej.

przelew wierzytelności

W zdecydowanej większości przypadków to przedsiębiorca kupujący szkodę w ramach cesji wierzytelności bierze na siebie ryzyko ewentualnego przegrania sprawy, a także ponosi wszelkie koszty związane z dochodzeniem roszczenia, tj. koszty ekspertyz, opinii prawnych, postępowania polubownego oraz koszty procesu sądowego. Tak samo jest w przypadku sporu związanego z sankcją kredytu darmowego. To firma, która jest cesjonariuszem, bierze na siebie ryzyko procesowe. Cedent, czyli osoba, która zaciągnęła kredyt, nie bierze już udziału w żadnych rozprawach sądowych. To firma złoży oświadczenie o sankcji kredytu darmowego i skieruje sprawę na drogę sądową. Wszystko to już bez udziału kredytobiorcy, czyli cedenta.

Umowa przelewu wynika ze zgodnej woli obu stron. Scedowanie praw, czyli przelew wierzytelności, dochodzi do skutku, a więc wierzytelność przechodzi na nabywcę już w momencie zawarcia umowy. Strony nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych czynności w celu zbycia wierzytelności. Umowa przelewu nie musi być jednak umową odpłatną. Odpłatność nie jest bowiem jej cechą obowiązkową. Nie ma przeszkód, aby do przelewu doszło bez świadczenia drugiej strony. Umowa przelewu cechuje się jednak kauzalnością, czyli przyczynowością. Oznacza to po prostu, że taka umowa musi powstać ze względu na kauzę (przyczynę), którą ustalą obie strony. Taką przyczyną w przypadku naszych cesji jest dochodzenie roszczeń od towarzystwa ubezpieczeniowego lub banku.

Łukasz Adamczyk, adwokat

Cesja należności – kiedy nie można jej dokonać?

 1. Po pierwsze, przeszkodą do dokonania przelewu wierzytelności może być przepis ustawy zabraniający takiej czynności. Musi to być jednak konkretny przepis, który będzie dotyczyć właśnie tego konkretnego rodzaju umów. 
 2. Po drugie, strony w umowie (tej umowie, na mocy której istnieje wierzytelność, np. umowa kredytu, umowa polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) mogą wprowadzić zakaz zbywania wierzytelności, choć nie dotyczy to szkód w pojeździe i umów kredytowych. 
 3. Po trzecie, niemożność przenoszenia danej wierzytelności może wynikać z właściwości konkretnego zobowiązania. Może mieć ono bowiem charakter tak ściśle osobisty, że nie będzie uzasadnione, aby wierzyciel mógł przenieść swoje prawa na inną osobę, np. wierzytelności alimentacyjne lub rentowe. Oprócz ściśle osobistego charakteru wierzytelności przeciwko dopuszczalności przelewu przemawiać może także to, że doprowadzi on do zmiany tożsamości zobowiązania. Nie ma natomiast przeszkód, aby przedmiotem cesji była część wierzytelności, jeżeli może być ona przedmiotem obrotu.

Cesja wierzytelności w przypadku szkody w pojeździe

Cesja wierzytelności w przypadku szkody w pojeździe to szczególnie korzystne rozwiązanie. Dlaczego?

Ważne! Dzięki sprzedaży wierzytelności, będącej w tym przypadku szkodą i związanym z nią roszczeniem, możesz cieszyć się tzw. dopłatą do odszkodowania. Ta dopłata do właśnie kwota, którą zapłacimy Ci za podpisanie cesji szkody w pojeździe. 

Nie ulega wątpliwości, iż roszczenie o ustalenie i wypłatę odszkodowania jest wierzytelnością (prawo majątkowe). Obowiązujące przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do możliwości zbywania roszczenia o odszkodowanie, a więc tym samym przelew wierzytelności można uznać za dopuszczalny.

Na mocy zawartej umowy cesji (sprzedaży) na cesjonariusza (naszą firmę) przechodzi wierzytelność odszkodowawcza, przysługująca pierwotnie Tobie wobec pozwanego zakładu ubezpieczeń, wraz z wierzytelnością przechodzą też na nas wszelkimi związane z wierzytelnością prawa (art. 510 § 1 KC w zw. z art. 509 KC). 

Sankcja kredytu darmowego jako przykład cesji wierzytelności

Proces odkupu cesji wierzytelności w przypadku sankcji kredytu darmowego jest bardzo prosty. W ten sposób odzyskasz pieniądze, z jakimi wiąże się sankcja kredytu darmowego. Nasza analiza dokumentacji jest bezpłatna, a jeśli okaże się, że masz w umowie zapisy umożliwiające skorzystanie z sankcji kredytu darmowego, to zaproponujemy Ci podpisanie umowy cesji.

Do analizy będzie nam potrzebna Twoja umowa kredytowa. Pamiętaj też, że sankcja kredytu darmowego obejmuje jedynie kredyt konsumencki, więc nie możesz z niej skorzystać, jeśli masz zaciągnięty kredyt hipoteczny. 

Co zyskasz, podpisując umowę cesji wierzytelności w przypadku sankcji kredytu darmowego? 

W ciągu 14 dni roboczych dostaniesz gwarantowaną kwotę, na którą będą się składać związane z kredytem opłaty. Jeśli w przypadku Twojego kredytu nie było żadnych nadpłat lub zaległości, to należność za sankcję kredytu darmowego może być naprawdę spora. Po podpisaniu umowy cesji wierzytelności nasza firma zajmie się procesem sądowym, więc nie musisz się niczym martwić. Nie zostaniesz wezwany(-a) na świadka w procesie, możesz jedynie otrzymać od sądu zapytanie, na które odpowiesz pisemnie. Jeśli kredyt jest nadal w trakcie spłaty, to po zakończeniu procesu sądowego otrzymasz nowy harmonogram spłaty, tym razem bez żadnych opłat dodatkowych, więc raty będą znacznie niższe.

Umowa cesji wierzytelności – jak powinna wyglądać?

Umowa o przelew wierzytelności to oficjalny dokument o mocy prawnej, więc powinien spełniać odpowiednie wymogi, żeby jego moc została zachowana w całości. 

Umowa przeniesienia wierzytelności powinna zawierać:

 • datę i miejsce jej zawarcia;
 • dane cedenta i cesjonariusza,
 • szczegółowy opis wierzytelności, która jest przedmiotem umowy,
 • opis stosunku prawnego, z którego wynika wierzytelność,
 • określenie momentu przeniesienia wierzytelności,
 • cenę przeniesienia wierzytelności. 

Cesja wierzytelności przyszłej – co to jest?

Cesje wierzytelności przyszłych dotyczy zobowiązań, które jeszcze nie istnieją w momencie, w którym zostaje zawarta umowa. Jedynym warunkiem jest to, aby istniał stosunek prawny, na mocy którego wierzytelność powstanie w przyszłości. Dobrym przykładem właśnie takiej cesji przyszłej jest umowa podpisana w związku z sankcją kredytu darmowego. Wierzytelność jeszcze nie istnieje w momencie podpisania umowy, bo musi ją zatwierdzić sąd, do czego dojdzie dopiero w trakcie postępowania sądowego.

Zgłosiłem się do Helpfind, gdy miałem przed sobą jeszcze 5 lat spłacania kredytu. Wypłeniłem formularz, przesłałem moją umowę kredytową i czekałem. Zadzwonili do mnie z wiadomością, że mogę skorzystać z sankcji kredytu darmowego, bo moja umowa się kwalifikuje. Dostałem konkretną propozycję od firmy. Zaproponowali mi kwotę 5325 zł w ramach zwrotu kosztów tej części kredytu, którą już spłaciłem. Dodatkowo okazało się, że po zakończeniu sprawy w sądzie nie kolejne raty będę już spłacać bez jakichkolwiek opłat. Polecam, bo naprawdę mi ulżyło. Po zakończeniu sporu sądowego mój budżet nie będzie już tak bardzo obciążany spłatą kredytu, więc będę mieć większą swobodę finansową.

Pan Adam, kredytobiorca

Podsumowanie

 • Scedowanie umowy musi przebiegać za zgodą obu stron – cedenta i cesjonariusza.
 • Umowa cesji może być zawarta również w przypadku wierzytelności przyszłych.
 • Jeśli zdecydujesz się na współpracę z naszą firmą i podpiszesz umowę cesji, to zyskasz spory zastrzyk gotówki bez zbędnego oczekiwania, trudności i ryzyka związanego z procesowaniem sprawy w sądzie.

Źródła

Kodeks cywilny

Uchwała SN z 6 kwietnia 2018 r. (III CZP 114/17)

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Uzyskaj dodatkowe środki za błędne zapisy w Twojej umowie

Analiza Twojej umowy kredytowej potrwa maksymalnie 3 dni!

Kredyty gotówkowe

Kwota do 255 550,00 PLN

Kredyty po 17.01.2014 r.

Rok od zamknięcia kredytu

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line