Oświadczenie o wypadku w pracy

Dokumenty do pobrania

Polskie prawo nakłada na poszkodowanego oraz świadków zdarzenia obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o wypadku, swojego pracodawcę. W przypadku zaniechania tego obowiązku, pracodawca może pociągnąć te osoby do odpowiedzialności.

Zgłoszenia najlepiej dokonać w formie pisemnej. Nie trzeba stosować się do konkretnego wzoru pisma. Powinno się jednak zawrzeć w dokumencie podstawowe informacje na temat przebiegu zdarzenia oraz dane świadków. Przygotowaliśmy szablon oświadczenia o wypadku w pracy, który możesz pobrać poniżej. Zapoznaj się również z informacjami na temat procedury zgłaszania wypadku i dochodzenia odszkodowania z ZUS lub bezpośrednio od pracodawcy.

Oświadczenie o wypadku w pracy | Pobierz szablon dokumentu
Wybierz format dokumentu do pobrania

Wzór oświadczenia o wypadku w pracy

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Oświadczenie o wypadku w pracy – co musisz wiedzieć?

Wypełnianie naszego dokumentu rozpoczynasz od wpisania danych osoby poszkodowanej. Wystarczy podać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Następnie przechodzisz do wpisania danych pracodawcy lub osoby, która działa w jego imieniu. Jeżeli w chwili zdarzenia byłeś zatrudniony na podstawie innej niż umowa o pracę, musisz skierować zgłoszenie do odpowiedniego podmiotu. Kolejna sekcja to szczegółowe informacje na temat zdarzenia. Oprócz daty wystąpienia wypadku, opisz także jego przebieg. Następny krok to informacje o doznanych obrażeniach na skutek zdarzenia. Pamiętaj, aby do oświadczenia załączyć stosowną dokumentację medyczną, która potwierdzi wystąpienie urazów. Jeżeli masz informacje na temat świadków zdarzenia, byłoby dobrze aby oświadczenie zawierało ich imiona, nazwiska oraz numery telefonów. Na koniec uzupełniasz listę załączników oraz składasz swój podpis. Tak sporządzone oświadczenie należy jak najszybciej przekazać pracodawcy.

Oświadczenie złożone. Co dalej?

Po otrzymaniu pisma informującego o zdarzeniu, pracodawca jest zobowiązany do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W tym celu zostaje powołany zespół powypadkowy, który między innymi zbada miejsce zdarzenia i przesłucha świadków. Od ustaleń zespołu zależeć będzie kwalifikacja zdarzenia, jako wypadku w pracy. To wpłynie bezpośrednio na możliwość dochodzenia odszkodowania przez poszkodowanego. W ciągu 14 dni od zgłoszenia incydentu, zespół powinien sporządzić protokół powypadkowy. Zawiera on szczegółowe informacje o przebiegu wypadku, jego przyczynach i skutkach. W pierwszej kolejności jest on przedstawiany poszkodowanemu. Ten może wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w piśmie, bądź zaakceptować jego treść. Następnie w celu zatwierdzenia, dokument trafia na biurko pracodawcy. Protokół sporządza się w trzech oryginałach, po jednym dla pracodawcy, poszkodowanego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten dokument jest niezbędny, aby poszkodowany mógł ubiegać się o świadczenia pieniężne.

Odszkodowanie za wypadek z ZUS

W pierwszej kolejności wszelkie świadczenia z tytułu wypadku w pracy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ich rodzaj jest uzależniony od rozpiętości doznanych urazów na ciele oraz wpływ incydentu na dalsze funkcjonowanie poszkodowanego. Osoba ta może wnioskować m.in. o jednorazowe odszkodowanie, zasiłek chorobowy, rentę lub wszelkiego rodzaju dodatki pielęgnacyjne. W zależności od rodzaju świadczenia, Zakład Ubezpieczeń będzie wymagał przedłożenia różnych dokumentów. W każdym przypadku będzie konieczny protokół powypadkowy.

Kiedy za wypadek może zapłacić pracodawca?

Osoba poszkodowana w wypadku w pracy ma prawo dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od swojego pracodawcy lub jego polisy OC. Będzie to jednak możliwe dopiero wtedy, gdy świadczenia wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie wystarczą na pokrycie wszystkich poniesionych szkód. Wtedy procedura ubiegania się o wypłatę rekompensaty z OC pracodawcy lub bezpośrednio od niego, będzie jak najbardziej uzasadniona. Inną formą rekompensaty będzie zadośćuczynienie. Pokrzywdzony może wnosić o jego wypłatę niezależnie od świadczeń przyznanych przez ZUS. Nie każda polisa OC obejmuje odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za wypadek w pracy. W takich sytuacjach to pracodawca będzie musiał zaspokoić potrzeby finansowe pokrzywdzonego.

Coraz więcej osób poszkodowanych zwraca się o pomoc do profesjonalnych kancelarii odszkodowawczych. Wiąże się to z wszelkimi trudnościami w uzyskaniu należnych świadczeń za doznaną krzywdę. Dla niektórych spory problem wiąże się z kompletacją dokumentów. Właściwe sporządzenie wniosku o wypłatę odszkodowania może okazać się trudne, szczególnie przy skomplikowanych sprawach. Niewłaściwe określenie kwoty świadczeń, będzie wiązało się z odmową ich wypłaty i koniecznością wniesienia poprawek do wniosku. To przedłuża całą procedurę i z pewnością nie pomaga osobie pokrzywdzonej. Dlatego warto zastanowić się nad wsparciem kancelarii odszkodowawczej. Doświadczeni prawnicy mają styczność z setkami takich spraw i potrafią znacząco przyspieszyć całą procedurę.

Na co zwrócić uwagę wypełniając oświadczenie?

  1. Podaj dane poszkodowanego oraz pracodawcy
  2. Dokładnie opisz czas, miejsce oraz przebieg zdarzenia
  3. Wypisz doznane obrażenia
  4. Załącz dokumentację medyczną, która potwierdzi wystąpienie urazów

Kolejne kroki sporządzania oświadczenia

Wpisz

dane poszkodowanego i pracodawcy

Dokładnie

opisz przebieg zdarzenia

Pamiętaj

o dodaniu załączników

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 4.40

Artykuły na blogu